ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี


ขอแสดงความยินดี คุณครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 18 เดือนสิงหาคม 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 เดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปีญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนได้ร้วมกันคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำส่งขวดน้ำพลาสติ
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 เดือนสิงหาคม 2564 การประเมินครูผู้ช่วยผ่านระบบ google meet article
วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทางระบบ Video Conference โดยใช้แอปพลิเคชั่น Z
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.