ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

เชิญชมบรรยากาศ

🏦เปิดช่องทางให้ท่านร่วมแบ่งปันและมีส่วนช่วยเหลือการศึกษา ด้วยช่องทางใหม่ผ่านระบบอีเลคทอนิค (e-Donation) เติมบุญง่ายๆเพียง 📲สแกนผ่าน QR CODE 🔺ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกธนาคาร🔻 แค่คิดจะทำบุญ เพียงใช้ปลายนิ้วก็สำเร็จสมดั่งตั้งใจแล้icon
More...
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คุณคนึงนิจ สุริย์ฉาย ได้นำหน้ากากอนามัยมาบริจาคให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
More...
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คุณสายฝน เสาพอง ได้นำข้าวสาร ไข่ และน้ำ มาบริจากให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
More...
วันที่ 5 มิถุนายน 2566 คุณณัฐกร เจตน์มงคลรัตน์ ได้บริจาคเงิน เป็นจำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
More...
วันที่ 4 มิถุนายน 2566 คุณรัฐกรณ์ พักตรีธีรา ได้นำขนมมาบริจากให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
More...
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 คุณณรงค์ ยิ้มละมัย มาเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
More...
รวมงานอาชีพนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
More...

More...

More...

More...

More...

More...

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ / งาน / โครงการ / กิจกรรม
More...

More...

More...

More...

More...

More...

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน/งาน / โครงการ / กิจกรรม
More...

More...

More...

More...

More...

More...

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน / งาน / โครงการ / กิจกรรม / งบทดลอง
More...

More...

More...

More...

ฝ่ายบริหารงานบุคคล / งาน / โครงการ / กิจกรรม
More...

More...

More...

More...

More...

More...

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / งาน / โครงการ / กิจกรรม
More...

More...

More...

More...

More...

More...

ผลงานทางวิชาการ วิจัยทางการศึกษา ของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

ผลงานทางวิชาการ 

More...

 งานวิจัยฯ

More...

งานวิจัยฯ

 

 

More...

 งานวิจัยฯ

 

 

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.