ReadyPlanet.com
dot dot


สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาเที่ยวสุพรรณกัน


แหล่งเรียนรู้

 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ที่
แหล่งเรียนรู้
ความสำคัญ
หมายเหตุ
1.

ห้องสมุด

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
2.

เรือนเพาะชำ

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
3.

โรงเรือนเพาะเห็ด

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
4.

สวนเกษตรพืชผักสวนครัว

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
5.

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
6.

ห้องฝึกปฏิบัติการงานคหกรรม

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
7.

ห้องฝึกปฏิบัติการงานอาชีพ

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
8.

ห้องเรียนอาเซี่ยน

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
9.

ห้องเรียนวิถีพุทธ

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
10.

ห้องคอมพิวเตอร์

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
11.

บ่อเลี้ยงปลา

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
12.

หอพักนักเรียน จำนวน 9 หอพัก

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
13.

อาคารเรียน 1 (ใต้ถุนโล่ง)

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
14.

ห้องเรียนทุกห้อง

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
15.

มุมธรรมชาติ”จอนงามเนตร์”

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
16.

ดอกโคกหม้อ

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
17.

ห้องกิจกรรมระดับปฐมวัย

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มทักษะ
 
 
 


แหล่่่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน article
แหล่่่งเรียนเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน article
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน article
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ที่อยู่ :  เลขที่ 75 หมู่ 4 ตำบล :  .ทับตีเหล็ก อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 72000
เบอร์โทร :  ห้องธุรการ 0-3545-4099 วิชาการ 0-3545-4098 เว็บไซต์ : www.suphaburipanyanukul.org