ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเ
📣 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ------------------------------------------------------------- วันจันทร์ที่​ 3 มิถุนายน 2567 นำโดยนางสุธามาศน
♦️กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
♦️กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 👉โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จันท
♦️กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 👉โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จัน
🚩ฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรม "ฟังธรรมเช้าวันพุธ" 😇🙏 วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรม
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ♦️ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมาย ให้คณะครู ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสม
🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ♦️ได้รับการรับรองตามมาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ (มอพ.2556) ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
♦️กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก🚭 🚭วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยเริ่มมีการจัดงานตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับคว
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ อาจคงหาญ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วม พิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา "วัง" ณ บริเวณโถงด้านหน้
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ณ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตรงกับวัน วิสาขบูชา
📚โครงการส่งเสริมคุณธรรมให้นักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉ได้ส่งเสริมการมีคุณธรรมให้นักเรียนผ่านโครงงานคุณธรรม ตามคุณธรรมเป้าหมาย ✅ความรับผิดชอบ ✅ความพอเพียง ✅จิตอาสา
🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับ ดีเด่น# ภาคกลาง เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณะกรรมการก
ยินดีต้อนรับลูกๆ 🤍💜🩷 สู่รั้วโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เปิดเทอมเจอกันน้าาาาาา
🚩จัดกิจกรรม Kick off "Big Cleaning Day" วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม Kick off "Big Cleaning Day" ทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารสถานที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารเรียน
🚩จัดกิจกรรม Kick off "Big Cleaning Day" วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม Kick off "Big Cleaning Day" ทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารสถานที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารเรียน
🥳🥳ขอแสดงความยินดีกับ ครูอนุวัฒน์ ม่วงมา ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา จากใจคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ ๔ พฤษภาคม "วันฉัตรมงคล" เป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเก
📣📣ประชาสัมพันธ์ 🔺️เรื่อง ระเบียบการแต่งกาย สำหรับนักเรียนที่มีความพกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นะคะ
#งานฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning วันที่ 25 เมษายน 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรณบุรี ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม การจัดการเร
🚩งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำดำหัวประจำปี 2567 🎊🎉 วันที่ 24 เมษายน 2566 👉คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำดำ
6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 4 เมษายน 2567 นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ นางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนออทิสติกสุพร
วันที่ 1 - 3 มษายน 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากย์หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยคณะครูร่
๒ เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 💜ทรงพระเจริญ💜 ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร​ ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรี
วันที่ 31 มีนาคม 2567 👉โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกุล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ครูวรรณพิมพ์ หนูมงกุฏ ครูชำนาญการพิเศษ 👉👉ที่ได้รับคัดเลือก เป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" จังหวัดสุพรรณบุรี ประ
📣ร่วมงานพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2567 ----------------------------------------------- วันที่ 31 มีนาคม 2567 ♦️คณะครูฝ่ายบริหารงานบุคคล โรง
วันที่ 29 มีนาคม 2567 🚩นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประชุมเพื่อชี้แจง กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมขุน
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 คณะครูดนตรีไทย โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัด สุพรรบุรี เข้าร่วม กิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก Thailand Creative Cities Network (TCCN 2024) : นวัตกรรมเมือง (City
ต้อนรับคณะแขกจาก สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.) ขอเยี่ยมชมการเรียนการสอนด้านดนตรี (Welcome UNESCO Creative Cities) วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2567 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ นา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก วันพุธ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณ
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ นายประชา บุญล้อม ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการสำหรับหน่วยงานรัฐ โดย บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันมาฆบูชา" วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะและมีเจตคที่ดีต่อการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 🚩โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ🙏🙏🙏 ♦️บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ แอโร่ซอฟ (Aerosoft) จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเด็กไทยทั่วป
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมสัมภาษณ์ “รายการคุณธรรม คุณทำได้” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การ
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคกลาง2 โ
กิจกรรมการเรียนการสอนช่วงชั้นที่2 ป.4-ป.6
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ภาพถ่าย : นางสาวอารีย์ ศรีคำ นายสงกรานต์ วิถีเทพ
#กิจกรรม "ตลาดนัดงานอาชีพ " วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 📣โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ตลาดนัดงานอาชีพ “ เพื่อเป็นกิจกรรมที่จัดประสบการณ์ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนได้รู้จักการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครูให้ความรู้กับนักเรียน และร่วมกันหยอดทรายอะเบท เพื่อกำจัดยุงลายตามบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ณ โดมอเนกประสงค์
วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 07:00 น. 🔶️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำนาวาภิกขาจาร ใส่บาตรพระสงฆ์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีตักบาตรทางน้ำของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วย
วันที่ 23 มกราคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จัดอบรมการให้ความรู้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ของการ ประกันสังคม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคมและนำไปใช้อย
วันที่ 23 มกราคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี จัดอบรม "การให้ความรู้การป้องกันและการรับมือการเกิดอาชญากรรมในสถานศึกษา" มีความรู้และทักษะเบื้องต้น ในการ
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 นักเรียนและครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเข้าร่วมโครงการ “เรียนดีมีความสุข พาน้องท่องประวัติศาสตร์” รถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพ (หัวลำโพง) – น้ำตกไทรโยคน้อย กาญจนบุรี โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย เด
วันที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณรี และโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบัน WANGSEL INSTITUTE FOR THE DEAF ประเทศภูฎาน โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และะ
วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณรี จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณรี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
วันที่ 4 มกราคม 2567 ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ณ โดมอเนกประสงค์
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.