ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


 📣📣 “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก “ นะคะทุกท่านด้วยความห่วงใย จากโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรีarticle
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดี กับนางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการarticle
วันที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖article
วันที่ 3 เมษายน 2564 ภาพบรรยากาศการประกวด โฟล์คซองวงสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น แรงเชียร์จากคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและประชาชน ณ โรบินสันสุพรรณบุรี ขอบคุณภาพ : จาก ผอ. วันเพ็ญ แดงเสนarticle
วันที่ 2 เมษายน 2564 🚩 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงarticle
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีarticle
วันที่ 1 เมษายน 2563 🚩 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ขอแสดงความยินดีครูวิไลรัตน์ นาคสิงห์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ article
วันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
โรงเรียนออทิสติก แห่งแรกของประเทศไทย" วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและบุคลากร ให้การต้อนรับนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี article
วันที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณครู เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเอกสาร การขอจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษ
วันที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการประกวดสื่อการสอนarticle
วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมนำทางชีวิต โดยมีการแสดงธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก (เทศน์มหาชาติ) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนarticle
วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่ายarticle
วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ค
ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯ รับเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564article
วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดโครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธิดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนและแสดงถึงความเป็นชาวพุทธที่ดีarticle
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ อาจคงหาญญ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า Suphanburi : Music & Craft & Folk Art Festival #1 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห
วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล โดยมีนางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงานarticle
วันที่ 8 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางรุ่งนภา จันทร์ตรา และคณะครูบริหารงานวิชาการ ให้การต้อนรับ ผอ.สุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย รองผู้อำนวยการและคณะครู ที่ให้เกียรติมาศึกษาarticle
📣วันที่ 8 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว article
วันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบคจ์ 2 ท่อน ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรีarticle
วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 (กิจกรรม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564) นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำarticle
นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ วิจัย และพัฒนาบุคลากร และพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาที่สูงขึ้น กับศูนarticle
22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และคณะครูแกนนำงานอาชีพ เข้าร่วมพิธีลงนามการจัดการอาชีวศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส กับ โรarticle
19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้กล่าวเปิดกิจกรรม " รักแรกคลิก"งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ม. 1 – 6 article
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงตรวจพื้นที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ณ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จำนวน 19 คน โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญาarticle
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดพิธี การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนที่มีพัฒนาการในกลุ่ม B โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ วิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนที่มีพัฒนาการในกลุ่ม A วัตถุประสงค์ เพื่อให้article
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรี ปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการ และอัตราจ้าง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น ภาพถ่าย : นายภานุ หอมสุวรรณ นาarticle
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำกับคณะจัดหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนที่มีพัฒนาการในกลุ่ม A B C โดยเริ่มนarticle
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี รับรายงานตัวนักเรียนกลุ่ม A,B,C ในเขตพื้นที่สุพรรณบุรี และนอกเขตพื้นที่รับเฉพาะนักเรียนกลุ่ม A (ยกเว้นพื้นที่ ที่ยังมีการแพร่ระบาด) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณarticle
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 -1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 article
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำแนะนำ ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืนจึงต้องพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เarticle
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดอบรมและแต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืนจึงต้องพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัarticle
🔹🔻โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ระดมทุนเพื่อปรับพื้นที่และติดตั้งป้ายชื่อโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ตามระเบียบการขอใช้ที่ดิน สปก.ก่อสร้าง โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จัดพิธีในวันศุกร์ที่ 25 ธัarticle
วันนี้โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้นำนักเรียนทำกิจกรรมโรยทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนย่าและตัดวงจรของยุงลายไม่ให้แพร่เชื้อโรคได้article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลได้มีการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กและรพ.สต.ทับตีเหล็ก ขอบพระคุณค่ะarticle
13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอตุลยดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงขนชาวไทย
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล..ขอขอบคุณห้างนาซ่ามอลล์สุพรรณบุรี..นำโดย คุณศุภวรรณ อาสาสุวรรณและคุณธัชพงษ์ อาสาสุวรรณ ร่วมกับบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) มอบเครื่องดื่มนมถั่วเหลือง🍶 จำนวน 400 กล่องแก่นักเรียนและของคณะครูจำนวน 50 กลarticle
🙏🙏🙏 ขอบคุณ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานสุพรรณบุรี ได้นำผลิตภัณฑ์ของทางเบทาโกรมาบริจาค เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบการก่อตั้งบริษัท 53 ปี ❤❤❤article
วันนี้เด็กๆชั้น ม.4/2 เรียนวิชางานอาชีพ ฝึกทำการบูรหอม ฝีมือเด็กๆทุกขั้นตอน สนใจอุดหนุนได้นะคะ ชิ้นละ 25บาท เท่านั้นarticle
วันที่29และ30สิงหาคม 2563 เด็กๆได้มีโอกาสไปเล่นดนตรีไทยที่ตลาดร้อยปีสามชุก และในการนี้ ทางตลาดร้อยปีสามชุกarticle
นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล..เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563🎉🎉กรีฑาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 article
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมดังนี้ -กิจกรรมนันทนาการ -กิจกรรมฐานให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 5 ฐานarticle
การฝึกทักษะอาชีพ การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ดแคสตัส 🌵🌵article
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมชี้แจ้งกับผู้ปกครองนักเรียน กลุ่ม c เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019article
วันนี้ (24 ส.ค. 2563) เวลา 11.30 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ยินดีต้อนรับ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มาเลี้ยงอาหารกลางวarticle
การฝึกปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องจากห้องเรียนสู่หอพัก การ์ดอย่าตก -ใส่หน้ากากอนามัย -หมั่นล้างมือบ่อย ๆ -เว้นระยะห่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019article
หน้า 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.