ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


 👉👉ผลประกาศกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 #เรื่อง ผลการพิจารณาคัดสรรสมาชิกชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 #โรงเรียนสุพรรณบุรีarticle
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอพขอบพระคุณ นายธนานนท์ รัตนาเดชาชัย อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงจังหวัดสุพรรณบุรี นายปณิตน จารุเวษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสุพarticle
ขอเชิญร่วมกิจกรรม... 📌 #"วันธารน้ำใจ วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 🔻🔺เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" 👉👉#สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูมarticle
วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1
วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1
วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ร่วมมือกับคณะครูที่ปรึกษาระดับสายชั้น โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทีมนำ พาเพื่อนครูทำ จัดอบรมให้ความรู้ในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปี 2565 ณ หอประชุม 2 ชั้น
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ กล่าวเปิดพิธี การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายและการจัดทำแผนปฏิบั
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ กล่าวเปิดพิธี การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายและการจัดทำแผนปฏิบั
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ พร้อมด้วยคณะครู 👉👉เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนในพิธีเปิด “ครัวทับตีเหล็ก”
🎉🎉โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉ขอแสดงความยินดีกับ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการบริหารจัดการปฐมวัย ประเภทผู้บริหาร และ
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ขอแสดงความยินดี กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๑ ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้👇👇🎉🎉🎉 "โล่ประกาศเกียรติคุณ" ครูดีไม่ม
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ คณะรองผู้อำนวยการฯ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมเดินขบวนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 €
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ คณะรองผู้อำนวยการฯ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมเดินขบวนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 €
กิจกรรมการฝึกซ้อม กลองยาว&ดนตรีไทย ยามเย็นของลูกๆ สพ.ป.
คลิปประมวลภาพ #กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ปี 2565
วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตร กับคณะครูที่ได้รับผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ดังนี้ - ครูต้นแบบการจัดการเรีย
วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายให้กับวัดในชุมชนในช่วง “ฤดูกาลเข้าพรรษา” โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานพิธีในการหล่อเทียนครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน
คลิปวิดีโอการแสดง #กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ปี 2565
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ขอแสดงความยินดี กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๑ ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้👇👇🎉🎉🎉 "โล่ประกาศเกียรติคุณ" ครูดีไม่ม
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาชาวค่าย ของลูกๆ สพ.ป
โรงเรียนสุพรรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย #ระดับดีเด่นติดต่อกัน (3 ปี ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วม "โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น Up Skill, Re Skil ให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ" ได้รับเกียรติจาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว
ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯกรมพระยาศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พาคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย - นาเฮียใช้ พร้อมทำกิจกรรมนั่งรถชมแปลงอนุบาลกล้าแผ่น อีกทั้งเรียนรู
กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีไทย ของลูกๆ สพ.ป 1/07/2565
กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีสากล ของลูกๆ สพ.ป ยามเย็น 1/07/2565
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก 2
ขอแสดงความยินดี กับ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ได้รับโล่รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11” ปีการศึกษา 2564 ผลจาการส่งผลการดําเนินงานจากโครงการ (project) “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-19
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับในคร
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉จัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษในภาคกลาง 👉👉โดยมีฐานให้ความรู้ 5 ฐาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ประสบการณ์
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการโรงเรียนออทิสติกส
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการโรงเรียนออทิสติกสุ
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-17.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉นำผลิตภัณฑ์ฝีมือการผลิต จากลูกๆสพ.ป. ในกลุ่มงานอาชีพของโรงเรียน เข้าร่วมแสดงสินค้าที่ตลาดนัดนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 หน้าศูนย์
♦️#กิจกรรมทักษะชีวิต ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ของลูกๆ สพ.ป.ในรูปแบบนักเรียนประจำ😊😊😊
👉คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 📌เข้าร่วมอบรม โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้งที่ 2 วิชา อาหารว่าง สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 18, 19, 25, 26 มิถุนายน และ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ว
👉คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 📌ได้เข้าร่วมอบรม โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้งที่ 2 วิชา ธุรกิจกาแฟ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 18, 19, 25, 26 มิถุนายน และ 2 กรกฎาคม 2565
ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสังกัดสำนัก
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 📌นายอำนาจ หนูมงกุฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กพร้อมด้วยคณะ 👉👉ได้เข้ามารับมอบขยะรีไซเคิลของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🔻เพื่อร่วมโครงการ ขยะบุญ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงของ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม... 📌 #"วันธารน้ำใจ วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 🔻🔺เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" 👉👉#สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูม
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย ได่ร่วมปฐมนิเทศ คณะครูและบุคลากรใหม่ เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษ ในรูปแบบนักเรียนประจำ และนักเรียน ไป-
20 มิถุนายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับการประเมินการคัดเลือกเป็นครูดี ไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (รุ่น11) ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 20 มิถุนายม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ทางการศึกษา รับรายงานตัวนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2565 (รอบที่ 2 ) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาและพักอยู่ประจำในโรงเรียน ณ โรงเรีย
วันที่ 20 มิถุนายม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ทางการศึกษา รับรายงานตัวนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2565 (รอบที่ 2 ) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาและพักอยู่ประจำในโรงเรียน ณ โรงเรีย
VTR ประกอบผลการดำเนินโครงการ "ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุขรับมือโควิด -19" โครงการครูดีไม่มีอบายมุขปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564
คลิปประมวลภาพกิจกรรม " พิธีไหว้ครู " ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 📌โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 👉👉โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร โ
ผลประกาศกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษ
👉คลิปวีดีโอประมวลภาพการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้นำสภา
📌10 เรื่องต้องรู้ส่วนบุคคล 'กฎหมาย PDPA' พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA คืออะไร 👉👉พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการบันทึกและแชร์ภาพบุคคล ถือว่า ผิด PDPA หรือไม่ ? -------------------------------------------- ที่มาข้อมู
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 #ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 📌จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้นำสภา โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยนางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดพิธีในครั้ง
หน้า 1/13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.