ReadyPlanet.com
dot dot


สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาเที่ยวสุพรรณกัน


 

 
   รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล โดยใช้แบบฝึกทักษะ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เรียนรู้และเข้าใจเด็กออทิสติกarticle

เรียนรู้และเข้าใจเด็กออทิสติก

งานวิจัยในชั้นเรียน เกมการศึกษา / พัฒนาศักยภาพทางการพูด / เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาประเภทดาวน์ซินโดรม โดย จุมพล บุญฉ่ำarticle
บทบาทของครูและโรงเรียนต่อการอบรมเลี้ยงดูอย่างสร้างสรรค์

บทบาทของครูและโรงเรียนต่อการอบรมเลี้ยงดูอย่างสร้างสรรค์

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ที่อยู่ :  เลขที่ 75 หมู่ 4 ตำบล :  .ทับตีเหล็ก อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 72000
เบอร์โทร :  ห้องธุรการ 0-3545-4099 วิชาการ 0-3545-4098 เว็บไซต์ : www.suphaburipanyanukul.org