ReadyPlanet.com
dot dot


น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


 

 
   รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล โดยใช้แบบฝึกทักษะ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เรียนรู้และเข้าใจเด็กออทิสติกarticle

เรียนรู้และเข้าใจเด็กออทิสติก

งานวิจัยในชั้นเรียน เกมการศึกษา / พัฒนาศักยภาพทางการพูด / เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาประเภทดาวน์ซินโดรม โดย จุมพล บุญฉ่ำarticle
บทบาทของครูและโรงเรียนต่อการอบรมเลี้ยงดูอย่างสร้างสรรค์

บทบาทของครูและโรงเรียนต่อการอบรมเลี้ยงดูอย่างสร้างสรรค์

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.