ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


การจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด/LEARN @ HOME

 

การจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด/LEARN @ HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ / งาน / โครงการ / กิจกรรม

🚩ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดวิพากย์แบบประเมินความสามารถผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและให้ได้ประสิทธิภาพ
วันที่ 28 กันยายน 2564 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 🚩ฝ่ายบริหารวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล ชี้แจงแนวทางการวัดผลการวัดผลและประเมินผล การเรียนรู้ของโรงเรียนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน แบบ ON-HAND & ON-LINE และ เหมาะกับสถานการณ์ป
แถลงการณ์ โดย นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 # ฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับผู้เรียนพิการบกพร่องทางสติปัญญา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่ม
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ: ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในการจัดทำ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 🌴🌱🌿🍀🌵 ผู้รับผิดชอบโดย: นายอภิสิทธิ์ บุญมาก พร้อมคณะ article
วีดีโอกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มทักษะการเคลื่อนไหว สาระที่ 3 ดนตรี
วีดีโอกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มทักษะวิชาการ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
วีดีโอกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เกมจับคู่รูปภาพกับรูปภาพ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
วีดีโอการสอนการทำตารางงาน
วีดีโอการสอนการประดิษฐ์กล่องการบ้าน
วีดีโอการสอนโดยใช้กล่องการบ้านCopyright © 2010 All Rights Reserved.