ReadyPlanet.com
dot dot


สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาเที่ยวสุพรรณกัน


การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การกำหนดค่าป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2556  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 
งานวิชาการ

งานวิจัยในชั้นเรียน "ทักษะวิชาภาษาไทย" เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านคำโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559 article
รายงานประจำปีของสถานศึกษาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
งานวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮสโคป
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ที่อยู่ :  เลขที่ 75 หมู่ 4 ตำบล :  .ทับตีเหล็ก อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 72000
เบอร์โทร :  ห้องธุรการ 0-3545-4099 วิชาการ 0-3545-4098 เว็บไซต์ : www.suphaburipanyanukul.org