ReadyPlanet.com
dot dot


น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การกำหนดค่าป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2556  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 
งานวิชาการ

งานวิจัยในชั้นเรียน "ทักษะวิชาภาษาไทย" เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านคำโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559 article
รายงานประจำปีของสถานศึกษาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
งานวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮสโคป
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงCopyright © 2010 All Rights Reserved.