ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ผังโครงสร้างสายบริหาร

 

                   ผังโครงสร้างสายบริหาร

 

                                                          

 

                                           

            

            

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน

   

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน

   

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน

   

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  

                         

 หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานวิชาการ

   

 หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานบุคคล

   

 หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานทั่วไป

   

หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานกิจการนักเรียน
   

หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานงบประมาณ

นโยบาย และแผน 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.