ReadyPlanet.com
dot dot


น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ผังโครงสร้างสายบริหาร

 กำลังปรับปรุง

 

 ผังโครงสร้างสายบริหาร

 

 

 

                   
 

   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

        

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

 

  

                         

 หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานวิชาการ

   

 หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานบุคคล

   

 หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานทั่วไป

   

หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานกิจการนักเรียน
   

หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานงบประมาณ

นโยบาย และแผน 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.