ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


คณะกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษา
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  จังหวัดสุพรรณบุรี
 ๑.  นายสถาพร  วิสามารถ  ประธานกรรมการที่ปรึกษา
 ๒.  นายจำลอง  หนูมงกุฎ  กรรมการที่ปรึกษา
 ๓.  นายสมศักดิ์  หนูมงกุฎ  กรรมการที่ปรึกษา
 ๔.  นายนาวิน  พิกุลทอง  กรรมการที่ปรึกษา
 ๕.  นางสาวประทุม  สุขประเสริฐ  กรรมการที่ปรึกษา
 ๖.  นายจำรัส  ธรรมโชติ  กรรมการที่ปรึกษา
 ๗.  นายบำรุง  หนูมงกุฎ  กรรมการที่ปรึกษา
 ๘.  นายสุวัฒน์  ศรีถัน  กรรมการที่ปรึกษา
 ๙.  นายสำเนาว์  ชาวบ้านซ่อง  กรรมการที่ปรึกษา

 

 

 

 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล   เบอร์โทร  ห้องธุรการ  0-3541-4449  วิชาการ  0-3541-4521  กองทุนฯ 0-3548-1382      
โทรสาร: 0-3552-4151   มือถือ :  08-1571-0829,  08-1867-8387

อีเมล :   suphanpanya@hotmail.com  
 เว็บไซต์ www.suphaburipanyanukul.org

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.