ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  จังหวัดสุพรรณบุรี
 ๑.  นายศักดา  วังทอง  ประธานกรรมการ
 ๒.  นายทองหยิบ  ปุราณสาร  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 ๓.  นายสำรวย  ถุงทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 ๔.  นางศรีวรรณ  โภชฌงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 ๕.  พระครูสิริวรธรรมาภินันท์  ผู้แทนพระภิกษุหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
 ๖.  พระครูพิทักษ์บุญสาร  ผู้แทนพระภิกษุหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
 ๗.  นายสมภพ  ดิษฐวุฒิ  ผู้แทนชุมชน
 ๘.  นางมะลิ  พานุช  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๙.  นางสายรุ้ง  ทองบุตรดี  ผู้แทนผู้ปกครอง
 ๑๐.  นายสุทธิพจน์  พิกุลศิริ  ผู้แทนศิษย์เก่า
 ๑๑.  นางสุธามาศน์  สุขเสพย์  ผู้แทนครู
 ๑๒.  นางสรวีย์  ดอกกุหลาบ  เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล   เบอร์โทร  ห้องธุรการ  0-3541-4449  วิชาการ  0-3541-4521  กองทุนฯ 0-3548-1382      
โทรสาร: 0-3552-4151   มือถือ :  08-1571-0829,  08-1867-8387

อีเมล :   suphanpanya@hotmail.com  
 เว็บไซต์ www.suphaburipanyanukul.org

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.