ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  จังหวัดสุพรรณบุรี
 ๑.  นายสถาพร  วิสามารถ  ประธานกรรมการ
 ๒.  นายคณาวุทธ์  หมัดหมัน  ผู้แทนผู้ปกครอง
 ๓.  นางสุธามาศน์  สุขเสพย์  ผู้แทนครู
 ๔.  นายสมภพ  ดิษฐ์วุฒิ  ผู้แทนชุมชน
 ๕.  นางมะลิ  พานุช  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๖.  นายสมนึก  พรชัย  ผู้แทนศิษย์เก่า
 ๗.  พระครูสิริวรธรรมาภินันท์  ผู้แทนพระภิกษ์
 ๘.  พระพิทักษ์บุญสาร   ผู้แทนพระภิกษ์
 ๙.  นายศักดา  วังทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ๑๐.  นายสำรวย  ถุงทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ๑๑.  นางสาวกิตติวรรณ  หอมระรื่น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ๑๒.  นายจำรัส  ธรรมโชติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ๑๓.  นายขุนแผน  ดวงมาลา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๑๔.  นายอำนาจ  หนูมงกฎ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๑๕.   นางสรวีย์  ดอกกุหลาบ   กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล   เบอร์โทร  ห้องธุรการ  0-3541-4449  วิชาการ  0-3541-4521  กองทุนฯ 0-3548-1382      
โทรสาร: 0-3552-4151   มือถือ :  08-1571-0829,  08-1867-8387

อีเมล :   suphanpanya@hotmail.com  
 เว็บไซต์ www.suphaburipanyanukul.org

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.