ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ประวัติโรงเรียน

   สืบเนื่องจาก ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  จึงได้จัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี  ขึ้นในโครงการจัดตั้งศูนย์ราชการแห่งที่ 2  ของจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2538   สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(กองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา เดิม)  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้ง นายประหยัด  ทรงคำ เป็นผู้บริหารโรงเรียน  รับนักเรียนพิการประเภทมีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและบกพร่องทางการได้ยินเข้าเรียนโดยให้บริการนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  5  และจังหวัดใกล้เคียง
   ในปีการศึกษา 2547  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อให้โรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและออทิสติกในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  ได้แก่  นครปฐม  กาญจนบุรี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรีและกรุงเทพมหานคร  มีเนื้อที่ 26  ไร่    2  งาน   27  ตารางวา  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                            ทิศเหนือ  ติดกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
                            ทิศใต้   ติดกับที่ดินเอกชน
                            ทิศตะวันออก ติดกับคลองส่งน้ำสาธารณะประโยชน์
                            ทิศตะวันตก  ติดกับถนนของกรมทางหลวงและหมู่บ้านโพธิ์เขียว

ประกาศจัดตั้งเมื่อ 
       วันที่  17    เดือน  มกราคม    พุทธศักราช  2538

คติพจน์   
       โรงเรียนมุ่งมั่น  ชาวสุพรรณร่วมใจ
      บำบัดแก้ไข  ขับไล่ความพิการ


ปรัชญา   
       การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
              
สีประจำโรงเรียน       ม่วง       ขาว       ชมพู
  สีม่วง  หมายถึง   ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน
  สีขาว  หมายถึง   ปัญญา หรือความบริสุทธิ์
  สีชมพู  หมายถึง   สีประจำวันเกิดของโรงเรียน(คือวันอังคาร)

วิสัยทัศน์
          ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มุ่งเน้นพัฒนางานอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
 
อัตลักษณ์
              กิจกรรมเด่น  เน้นงานอาชีพ
 
เอกลักษณ์
               โรงเรียนน่าอยู่  คุณครูมุ่งมั่น  สานสัมพันธ์ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล   เบอร์โทร  ห้องธุรการ  0-3541-4449  วิชาการ  0-3541-4521  กองทุนฯ 0-3548-1382     โทรสาร: 0-3552-4151   มือถือ :  
อีเมล : 
suphanpanya@hotmail.com   
เว็บไซต์ : 
www.suphaburipanyanukul.org

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.