ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ประวัติโรงเรียน

 ประวัติสถานศึกษา

     โรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยได้รับการผลักดันของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาสทางด้านสติปัญญา ควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดขอบเขตรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเขตการศึกษาเขต ๕ และจังหวัดใกล้เคียง และให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์ราชการแห่งที่ ๒ ของจังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๒๗ ตารางวา และได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน หอพักนักเรียน โรงหุงต้ม บ้านพักครู โรงอาบน้ำนักเรียน จำนวน ๙ รายการ เป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๕,๗๐๗,๔๐๐ บาท


   
ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อให้โรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและออทิสติกในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  ได้แก่  นครปฐม  กาญจนบุรี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรีและกรุงเทพมหานคร 

อาณาเขต

   ทิศเหนือ    ติดกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

   ทิศใต้            ติดกับที่ดินเอกชน

   ทิศตะวันออก   ติดกับคลองส่งน้ำสาธารณะประโยชน์

   ทิศตะวันตก    ติดกับถนนของกรมทางหลวง

                             

ประกาศจัดตั้งเมื่อ 
       
วันที่  ๑๗    เดือน  มกราคม    พุทธศักราช  ๒๕๓๘

คติพจน์   
       
โรงเรียนมุ่งมั่น  ชาวสุพรรณร่วมใจ
        บำบัดแก้ไข      ขับไล่ความพิการ

ปรัชญา   
       การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
              
สีประจำโรงเรียน       
ม่วง       ขาว       ชมพู
  สีม่วง   หมายถึง   ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน
  สีขาว   หมายถึง   ปัญญา หรือความบริสุทธิ์
  สีชมพู  หมายถึง   สีประจำวันเกิดของโรงเรียน(คือวันอังคาร)

 วิสัยทัศน์ (Vision)
 
    “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”
 
 พันธกิจ (Mission)
 
๑. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน

    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ส่งเสริมสนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสม

๓. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้

๔. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ในทุกระดับชั้น

๕. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการสอน

๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างที่เป็นระบบ

๘. พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน

๙. ประสานงานความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการศึกษา
 

 อัตลักษณ์ 

“อาชีพเด่น เป็นทักษะชีวิต”

เอกลักษณ์

“โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูมุ่งมั่น สานสัมพันธ์ชุมชน”

 

 

 

 

สืบเนื่องจาก ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  จึงได้จัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี  ขึ้นในโครงการจัดตั้งศูนย์ราชการแห่งที่ 2  ของจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2538   สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(กองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา เดิม)  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้ง นายประหยัด  ทรงคำ เป็นผู้บริหารโรงเรียน  รับนักเรียนพิการประเภทมีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและบกพร่องทางการได้ยินเข้าเรียนโดยให้บริการนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  5  และจังหวัดใกล้เคียง
   ในปีการศึกษา 2547  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อให้โรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและออทิสติกในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  ได้แก่  นครปฐม  กาญจนบุรี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรีและกรุงเทพมหานคร  มีเนื้อที่ 26  ไร่    2  งาน   27  ตารางวา  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                            ทิศเหนือ  ติดกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
                            ทิศใต้   ติดกับที่ดินเอกชน
                            ทิศตะวันออก ติดกับคลองส่งน้ำสาธารณะประโยชน์
                            ทิศตะวันตก  ติดกับถนนของกรมทางหลวงและหมู่บ้านโพธิ์เขียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล   เบอร์โทร  ห้องธุรการ  0-3541-4449  วิชาการ  0-3541-4521  กองทุนฯ 0-3548-1382     โทรสาร: 0-3552-4151   มือถือ :  
อีเมล : 
suphanpanya@hotmail.com   
เว็บไซต์ : 
www.suphaburipanyanukul.org

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.