ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


แผนพัฒนาคุณภาพ

 

พันธกิจ [Mission]
            1. พัฒนาระบบบริหารตามโครงสร้างของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
            2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อให้บริการครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก
            3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลที่ได้จากการเรียนรู้
            4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อม มีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
            5. จัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะงานอาชีพของผู้เรียนและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ
            6. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในทุกด้านตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
            7. สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            8. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน
            9. สร้างความเข้มแข็งกับทุกเครือข่ายเพื่อร่วมผลักดันในการพัฒนาการศึกษา
 
เป้าประสงค์ [Goal]    
            1. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
            2. ผู้เรียนมีทักษะในงานอาชีพและนำไปประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ
            3. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            4. ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
            จากพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนดังกล่าว โรงเรียนได้นำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์การ(แผนงาน) ได้ 7 กลยุทธ์ คือ
1. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
2. แผนพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
3. แผนพัฒนาบุคลากร
4. แผนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
5. แผนพัฒนาส่งเสริมงานอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. แผนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
7. แผนพัฒนาเครือข่ายและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 
 
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.