ReadyPlanet.com
dot dot


น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


แผนพัฒนาคุณภาพ

 

พันธกิจ [Mission]
            1. พัฒนาระบบบริหารตามโครงสร้างของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
            2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อให้บริการครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก
            3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลที่ได้จากการเรียนรู้
            4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อม มีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
            5. จัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะงานอาชีพของผู้เรียนและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ
            6. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในทุกด้านตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
            7. สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            8. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน
            9. สร้างความเข้มแข็งกับทุกเครือข่ายเพื่อร่วมผลักดันในการพัฒนาการศึกษา
 
เป้าประสงค์ [Goal]    
            1. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
            2. ผู้เรียนมีทักษะในงานอาชีพและนำไปประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ
            3. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            4. ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
            จากพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนดังกล่าว โรงเรียนได้นำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์การ(แผนงาน) ได้ 7 กลยุทธ์ คือ
1. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
2. แผนพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
3. แผนพัฒนาบุคลากร
4. แผนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
5. แผนพัฒนาส่งเสริมงานอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. แผนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
7. แผนพัฒนาเครือข่ายและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 
 
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.