ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
๑.บันทึกข้อความขอสำเนากพ. ๗  กคศ. ๑๖ บค. ๐๑ (.docx) ดาวน์โหลด
๑.บันทึกข้อความขอสำเนากพ. ๗  กคศ. ๑๖ บค. ๐๑ (.pdf) ดาวน์โหลด
๒.บันทึกข้อความขอมีบัตรประจำตัว บค. ๐๒ (.docx) ดาวน์โหลด
๒.บันทึกข้อความขอมีบัตรประจำตัว บค. ๐๒ (.pdf)  ดาวน์โหลด
๓.บันทึกข้อความขอส่งแบบคำขอมีวิทยฐานะฯ บค. ๐๓ (.docx) ดาวน์โหลด
๓.บันทึกข้อความขอส่งแบบคำขอมีวิทยฐานะฯ บค. ๐๓ (.pdf) ดาวน์โหลด
๔.บันทึกข้อความขออนุญาตศึกษาต่อในระดับ บค.๐๔ (.docx) ดาวน์โหลด
๔.บันทึกข้อความขออนุญาตศึกษาต่อในระดับ บค.๐๔ (.pdf)  ดาวน์โหลด
๕.บันทึกข้อความขออนุญาตไปสอบแข่งขัน บค.๐๕ (.docx) ดาวน์โหลด
๕.บันทึกข้อความขออนุญาตไปสอบแข่งขัน บค.๐๕ (.pdf) ดาวน์โหลด
๖.บันทึกข้อความขออนุญาตไปสอบแข่งขัน บค.๐๖ (.docx) ดาวน์โหลด
๖.บันทึกข้อความขออนุญาตไปสอบแข่งขัน บค.๐๖ (.pdf)  ดาวน์โหลด
๗.บันทึกข้อความขอรับรองเงินเดือน บค.๐๗ (.docx)  ดาวน์โหลด
๗.บันทึกข้อความขอรับรองเงินเดือน บค.๐๗ (.pdf) ดาวน์โหลด
๘. บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน บค.๐๘ (.docx) ดาวน์โหลด
๘. บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน บค.๐๘ (.pdf)  ดาวน์โหลด
๙.บันทึกข้อความขออนุญาตลาออก บค.๐๙ (.docx)  ดาวน์โหลด
๙.บันทึกข้อความขออนุญาตลาออก บค.๐๙ (.pdf) ดาวน์โหลด
๑๐.บันทึกข้อความส่งมอบงาน บค. ๑๐ (.docx) ดาวน์โหลด
๑๐.บันทึกข้อความส่งมอบงาน บค. ๑๐ (.pdf)  ดาวน์โหลด
๑๐.๑ เอกสารประกอบบันทึกข้อความ แบบฟอร์มนส่งมอบงาน บค.๑๐ (.docx) ดาวน์โหลด
๑๐.๑ เอกสารประกอบบันทึกข้อความ แบบฟอร์มนส่งมอบงาน บค.๑๐ (.pdf) ดาวน์โหลด
๑๑.บันทึกข้อความขอกู้เงิน บค.๑๑ (.docx) ดาวน์โหลด
๑๑.บันทึกข้อความขอกู้เงิน บค.๑๑ (.pdf)  ดาวน์โหลด
   

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.