ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


นายมานพ จงใจ (นำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยฯ เรื่อง การพัฒนาความสามารถการอ่านคำศัพท์ในภาษาไทยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

PROCEEDINGS ฉบับที่1 ปี 2565 Flipping Book (pubhtml5.com) หน้า 82 
เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 article
โครงงานคุณธรรมห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 article
นางสาวรัตนา แหล่งหล้า (นำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยฯ เรื่อง การใช้บทเรียนออไลน์ชุดคำศัทพ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนออทิสติก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ (ได้นำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยฯ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA )Copyright © 2010 All Rights Reserved.