ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


นางสาวรัตนา แหล่งหล้า (นำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยฯ เรื่อง การใช้บทเรียนออไลน์ชุดคำศัทพ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนออทิสติก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

 

 PROCEEDINGS ฉบับที่1 ปี 2565 Flipping Book (pubhtml5.com)  หน้า 89




ผลงานทางวิชาการ วิจัยทางการศึกษา ของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ : แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ : รูปแบบการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี article
นายมานพ จงใจ (นำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยฯ เรื่อง การพัฒนาความสามารถการอ่านคำศัพท์ในภาษาไทยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ (ได้นำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยฯ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA )



Copyright © 2010 All Rights Reserved.