ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


คลังข้อมูลฝ่ายบริหารงาน 5 ฝ่าย
 
คลังข้อมูลฝ่ายบริหารงาน 5 ฝ่าย โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
                ฝ่ายบริหารงาน                                                              ตำแหน่ง
 1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ              นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                  นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล                 นางสาวกัณหา คงหอม  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 4. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ        นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 5. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน     นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

       หมายเหตุ   โปรดคลิกเลือกฝ่าย เมื่อคลิกเลือกฝ่ายนั้น จะแสดงผลที่หน้าฝ่ายนั้นCopyright © 2010 All Rights Reserved.