ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
 
คลังข้อมูลฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
 1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวทิวาภรณ์ แก้วบัว)
 2. งานหอพักและสวัสดิ์การนักเรียน (ผู้รับผิดชอบงาน : นายจิรศักดิ์ จำเนียร)
 3. งานอาหารและโภชนาการ (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาววันทนีย์ ช้างวงศ์)
 4. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวเชนิยา สิงห์สาร)
 5. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ผู้รับผิดชอบงาน : นายชัยอนุชิต รักษ์กาญจนานนท์)
 6. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวสุวรรณภารัตน์ ยอดออน)
 7. งานส่งเสริมระเบียบวินัยและประชาธิไตย (ผู้รับผิดชอบงาน : นายธเนศ สุขประเสริฐ)
 8. งานแนะแนว (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวปิยะนุช พัฒลักษณ์)
 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (กำลังดำเนินการ)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.