ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
 
คลังข้อมูลฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน
 1. งานนโยบายและแผน (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวชมพู่ กุ้งทอง)
 2. งานการเงิน (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวน้ำฝน วงษ์พันธ์)
 3. งานบัญชี (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวมาลัย เที่ยงพุ่ม)
 4. งานพัสดุและสินทรัพย์ (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวกนกวรรณ หมื่นพันธ์)
 5. งานสารสนเทศ (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวชมพู่ กุ้งทอง)
 6. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวสุภมาส เชยล้อมขำ)
 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (กำลังดำเนินการ)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.