ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
คลังข้อมูลฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 1. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาววรรณวิภา บัวไสว)
 2. งานทะเบียนประวัติครูและบุคลากร (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวอุมาพร แก้วเมฆ)
 3. งานพัฒนาครูและบุคลากร (ผู้รับผิดชอบงาน : นางหทัยทิพย์ หนูมงกุฎ)
 4. งานสวัสดีการครูและบุคลากรฯ (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวสุภาพร ญาณประเสริฐ)
 5. งานส่งเสริมการรักษาวินัย (ผู้รับผิดชอบงาน : นางจุไรรัตน์ คงสุวรรณ)
 6. งานพิจารณาความดีความชอบ (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาววิไลรัตน์ นาคสิงห์)
 7. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวอังคณา สมใจเพ็ง)
 8. งานประกันสังคม (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวกฤตยา ประทุมทอง)
 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (กำลังดำเนินการ)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.