ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
คลังข้อมูลฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 1. งานธุรการและสารบรรณ (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวณัฏฐวี  ครุฑคำ)
 2. งานพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม (ผู้รับผิดชอบงาน : นายอนุวัฒน์   ม่วงมา
 3. งานยานพาหนะ (ผู้รับผิดชอบงาน : นายกฤษ  โชคพิทักษ์)
 4. งานที่พักอาศัยของบุคลากร (ผู้รับผิดชอบงาน : นายวัชรพงษ์  อาจคงหาญ
 5. งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวอารีย์  ศรีคำ)
 6. งานรักษาความปลอดภัย (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาววรรณพิมพ์  หนูมงกุฏ
 7. งานเลขาฯคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ (ผู้รับผิดชอบงาน : นายวัชระ  หนูมงกุฎ)
 8. งานควบคุมภายใน (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว
 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (กำลังดำเนินการ)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.