ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
คลังข้อมูลฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 1. งานหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสุภรณ์ บุญมีรอด)
 2. งานการเรียนการสอน (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวณัฎฐนิชา ทับสว่าง)
 3. งานทะเบียนและวัดผล (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวณัฎฐนิชา ทับสว่าง และนางสาวรัตนา แหล่งหล้า) 
 4. งานแผนฝ่ายบริหารงานวิชาการ (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวญานิกา นาคประดิษฐ์)
 5. งานสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ (ผู้รับผิดชอบงาน : นางอุบล อาจคงหาญ)
 6. งานฟื้นฟูสมรรถภาพ (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวกนกวรรณ หมื่นพันธ์)
 7. งานประกันคุณภาพ (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวพเยาว์ สุขเกษม)
 8. งานนิเทศการศึกษา (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวพเยาว์ สุขเกษม)
 9. งานห้องสมุด (ผู้รับผิดชอบงาน : นางเปี่ยมสุข พันธ์เมือง)
10. งานส่งเสริมอาชีพ (ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวพิมพ์ชญา ธนาพรพงษ์สถิต)
11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (กำลังดำเนินการ)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.