ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🚩ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้เกียรติบัติผ่านการคัดสรรและคัดเลือกสมาชิกสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ♦️ผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานก

วันที่ 16 กันยายน 2565

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

🚩ขอแสดงความยินดี

กับผู้ที่ได้เกียรติบัติผ่านการคัดสรรและคัดเลือกสมาชิกสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ 

♦️ผู้มีผลงานดีเด่น

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กลุ่ม 1 ได้แก่

⭐นางสาวปานระวี  พุทธรักษ์

พนักงานราชการ

ประจำปีการศึกษา 2564 

 

⭐นายสยาม โหสุวรรณ

พนักงานราชการ

ประจำปีการศึกษา 2565 

 

โดยเข้าร่วมรับเกียรติบัติในงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2565 ของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่








ฝ่ายบริหารงานบุคคล / งาน / โครงการ / กิจกรรม

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้ประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ของนายภรภัทร เทียนสว่างชัย โดยมีนางสาวสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุ
#งานฝ่ายบริหารงานบุคคล วันที่ 5 กันยายน 2566 ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนส
#งานฝ่ายบริหารงานบุคคล ในระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2566 ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ กิจกรรม นำเสนอเค้าโครงงานวิจัย ของข้าราชกา
วันที่ 15 กันยายน 2566 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ #คณะครูเข้ารับการรายงานตัวครูผู้ช่วย สอบบรรจุกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และรับการปฐมนิเทศ ⭐️โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำน
#การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA )ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 13 กันยายน 2566 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน แ
#การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA )ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 13 กันยายน 2566 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน แ
#ฝ่ายบริหารงานบุคคล ♦️ประเมินผลการปฏิบัติงาน วันที่ 22 มิถุนายน 2566 👉โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พี่เลี้ยง คนงาน แม่บ้าน คนสวน เจ้าหน้าที่ธุรการ คนขับรถ และ
#ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมขวัญและกำลังใจ ♦️ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ของคณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ 🔶️เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าร
#ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาครูและบุคลากร วันที่ 25 เมษายน 2566 🔺️ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเร
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ร่วมมือกับคณะครูที่ปรึกษาระดับสายชั้น โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีทีมนำพาเพื่อนครูทำ จัดอบรมให้ความรู้ในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปี 2565 (รอบ 2 ) ณ หอประชุม 2 ชั้น
ประมวลผลการดำเนินงานของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #กิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัล "ประเภทนักเรียน" อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ประมวลผลการดำเนินงานของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #กิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัล "ประเภทครู" อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ประมวลผลการดำเนินของงานโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #กิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัล "ประเภทผู้บริหาร" (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ประมวลผลการดำเนินงานของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัล "ประเภทผู้บริหาร" (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู 👉👉เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 6/2
#ฝ่ายบริหารงานบุคคล วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 🔻🔺โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและ มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออน์ (รอบเก็บตก)
วันที่ 28 เมษายน 2565 🔻🔺โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและ มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
วันที่ 27 เมษายน 2565 🔻🔺โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและ มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
วันที่ 26 เมษายน 2565 🔻🔺โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและ มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปานระวี พุทธรักษ์ ได้รับการคัดเลือก จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์ และศึกษาพิเศษ '' ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำ 2564 " ประเภทครูพนักงานราชการ/อัตร
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวผ่องศรี กุลฑา ได้รับการคัดเลือก จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์ และศึกษาพิเศษ '' ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำ 2564 " ประเภทลูกจ้างประจำ/ลูกจ้าง รับ
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสุภรณ์ บุญมีรอด ได้รับการคัดเลือก จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์ และศึกษาพิเศษ '' ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำ 2564 " ประเภทข้าราชการครูดีเด่น รับโล่
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เพชรเจิดจรัส สพ.ป.” ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานบุคคล
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผน
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 5 ฝ่าย พี่เลี้ยง แม่บ้านอาคารเรียน แม่บ้านหอพักนักเรียน แม่ครัว และคนงาน #รางวัลผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงดีเด่น #รางวัลผู้ปฏิบัติงานสำนักงานดีเด่น #รางวัลผู้ปฏิบัติงานแม่บ้านอาคารเรียน
รายชื่อครูรับเกียรติบัตรงานนิเทศการเรียนการสอน “รางวัลครูผู้นำทางวิชาการ” และ รางวัลผู้ส่งเสริมอาชีพนักเรียนมีงานทำดีเด่น ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
รางวัล “มณีศรีสพ.ป. 11 สาขา 2 ด้าน ซึ่งเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และคุณธรรมจริยธรรม
"รางวัลห้องเรียนสร้างสรรค์ โดดเด่นงานสอน" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 7 มกราคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🚩#จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (รายใหม่) โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุร
วันที่ 5 มกราคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฐมนิเทศบุคลากร ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการและแม่บ้าน ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก
วันที่ 5 มกราคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ #คณะครูเข้ารับการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ และแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมพนักงานงานราชการ และครูอัตราจ้างชั่วคราว เข้ารับการปฐมนิเทศ ในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 🚩ฝ่ายงานบริหารบุคคล นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดการประเมินพี่เลี้ยง คนงาน แม่บ้าน คนสวน เจ้าหน้าที่ธุรการ คนขับรถ และยาม เพื่อสรุปผลกา
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 🚩ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยรองผู้อำนวยการ ได้ประเมินพนักงานราชการและอัตราจ้าง แบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นสำหรับการประชุม Google Meet
การเข้าเล่มเอกสารแบบสันกาว article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.