ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 👉👉สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม "มอนเตสซอรี" ระดับปฐมวัย ในบริบทสุพรรณบุรี โดยดร.ไพศาล ปันเเดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี มิสุนา รองผอ.สพป.สุพรรณ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

👉👉สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม "มอนเตสซอรี" ระดับปฐมวัย ในบริบทสุพรรณบุรี โดยดร.ไพศาล ปันเเดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี 

มิสุนา รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธาน การประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัยในบริบทสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

🔺เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม

การจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

🔺โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมศรีสุพรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

 
ความเคลื่อนไหวของเรา

#ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเ
📣 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ------------------------------------------------------------- วันจันทร์ที่​ 3 มิถุนายน 2567 นำโดยนางสุธามาศน
♦️กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
♦️กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 👉โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จันท
♦️กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 👉โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จัน
🚩ฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรม "ฟังธรรมเช้าวันพุธ" 😇🙏 วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรม
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ♦️ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมาย ให้คณะครู ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสม
🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ♦️ได้รับการรับรองตามมาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ (มอพ.2556) ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
♦️กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก🚭 🚭วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยเริ่มมีการจัดงานตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับคว
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ อาจคงหาญ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วม พิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา "วัง" ณ บริเวณโถงด้านหน้
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ณ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตรงกับวัน วิสาขบูชา
📚โครงการส่งเสริมคุณธรรมให้นักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉ได้ส่งเสริมการมีคุณธรรมให้นักเรียนผ่านโครงงานคุณธรรม ตามคุณธรรมเป้าหมาย ✅ความรับผิดชอบ ✅ความพอเพียง ✅จิตอาสา
🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับ ดีเด่น# ภาคกลาง เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณะกรรมการก
ยินดีต้อนรับลูกๆ 🤍💜🩷 สู่รั้วโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เปิดเทอมเจอกันน้าาาาาา
🚩จัดกิจกรรม Kick off "Big Cleaning Day" วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม Kick off "Big Cleaning Day" ทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารสถานที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารเรียน
🚩จัดกิจกรรม Kick off "Big Cleaning Day" วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม Kick off "Big Cleaning Day" ทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารสถานที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารเรียน
🥳🥳ขอแสดงความยินดีกับ ครูอนุวัฒน์ ม่วงมา ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา จากใจคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วันที่ ๔ พฤษภาคม "วันฉัตรมงคล" เป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเก
📣📣ประชาสัมพันธ์ 🔺️เรื่อง ระเบียบการแต่งกาย สำหรับนักเรียนที่มีความพกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นะคะ
#งานฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning วันที่ 25 เมษายน 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรณบุรี ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม การจัดการเร
🚩งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำดำหัวประจำปี 2567 🎊🎉 วันที่ 24 เมษายน 2566 👉คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำดำ
6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 4 เมษายน 2567 นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ นางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนออทิสติกสุพร
วันที่ 1 - 3 มษายน 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากย์หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยคณะครูร่
๒ เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 💜ทรงพระเจริญ💜 ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร​ ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรี
วันที่ 31 มีนาคม 2567 👉โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกุล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ครูวรรณพิมพ์ หนูมงกุฏ ครูชำนาญการพิเศษ 👉👉ที่ได้รับคัดเลือก เป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" จังหวัดสุพรรณบุรี ประ
📣ร่วมงานพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2567 ----------------------------------------------- วันที่ 31 มีนาคม 2567 ♦️คณะครูฝ่ายบริหารงานบุคคล โรง
วันที่ 29 มีนาคม 2567 🚩นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประชุมเพื่อชี้แจง กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมขุน
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 คณะครูดนตรีไทย โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัด สุพรรบุรี เข้าร่วม กิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก Thailand Creative Cities Network (TCCN 2024) : นวัตกรรมเมือง (City
ต้อนรับคณะแขกจาก สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.) ขอเยี่ยมชมการเรียนการสอนด้านดนตรี (Welcome UNESCO Creative Cities) วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2567 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ นา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก วันพุธ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณ
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ นายประชา บุญล้อม ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการสำหรับหน่วยงานรัฐ โดย บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันมาฆบูชา" วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะและมีเจตคที่ดีต่อการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 🚩โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ🙏🙏🙏 ♦️บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ แอโร่ซอฟ (Aerosoft) จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเด็กไทยทั่วป
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมสัมภาษณ์ “รายการคุณธรรม คุณทำได้” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การ
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคกลาง2 โ
กิจกรรมการเรียนการสอนช่วงชั้นที่2 ป.4-ป.6
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ภาพถ่าย : นางสาวอารีย์ ศรีคำ นายสงกรานต์ วิถีเทพ
#กิจกรรม "ตลาดนัดงานอาชีพ " วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 📣โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ตลาดนัดงานอาชีพ “ เพื่อเป็นกิจกรรมที่จัดประสบการณ์ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนได้รู้จักการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครูให้ความรู้กับนักเรียน และร่วมกันหยอดทรายอะเบท เพื่อกำจัดยุงลายตามบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ณ โดมอเนกประสงค์
วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 07:00 น. 🔶️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำนาวาภิกขาจาร ใส่บาตรพระสงฆ์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีตักบาตรทางน้ำของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วย
วันที่ 23 มกราคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จัดอบรมการให้ความรู้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ของการ ประกันสังคม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคมและนำไปใช้อย
วันที่ 23 มกราคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี จัดอบรม "การให้ความรู้การป้องกันและการรับมือการเกิดอาชญากรรมในสถานศึกษา" มีความรู้และทักษะเบื้องต้น ในการ
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 นักเรียนและครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเข้าร่วมโครงการ “เรียนดีมีความสุข พาน้องท่องประวัติศาสตร์” รถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพ (หัวลำโพง) – น้ำตกไทรโยคน้อย กาญจนบุรี โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย เด
วันที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณรี และโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบัน WANGSEL INSTITUTE FOR THE DEAF ประเทศภูฎาน โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และะ
วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณรี จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณรี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
วันที่ 4 มกราคม 2567 ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ณ โดมอเนกประสงค์
#สศศ. ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
📣ในวันที่ 12 มกราคม 2567 ฝากเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะ
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สวัสดีปีใหม่ 2567
🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับ ดีเด่น#
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานอาชีพ ชุดการแสดงหางเครื่อง รำไทย และรับทุ
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 #ภาคบ่าย สรุปกิจกรรม ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมเข้า "ค่ายพุทธบุตร พุทธธิดา" ในระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งป
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 #ภาคเช้า ปฏิบัติธรรม และฟังบรรยายธรรม ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมเข้า "ค่ายพุทธบุตร พุทธธิดา" ในระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 #ภาคค่ำ ทำวัตรสวดมนต์ /ฟังบรรยายธรรม/จุดเทียนส่องใจ ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมเข้า "ค่ายพุทธบุตร พุทธธิดา" ในระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุ
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมเข้า "ค่ายพุทธบุตร พุทธธิดา" ในระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนัก
♦️5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ​" น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสถานศึก
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งหมด 17 คน
วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 👉โดย
วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 07:00 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำนาวาภิกขาจาร ใส่บาตรพระสงฆ์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีตักบาตรทางน้ำของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี นำโดย นางส
“เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี ครั้งที่ 56” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. คณะครูและนักเรียนหอพักพลายงาม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี” เข้าวัด สวดมนต์ นั่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูไปศึกษาดูงานระบบบริหารผลผลิต การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ โรงเรียนราชประชานุเ
#ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานอนามัย ♦️ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 🔶️ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานอนามัย โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ และขอขอบคุณ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสำรอง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน "วันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2566" #สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูมิใจในเด็กพิการ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน "วันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2566" #สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูมิใจในเด็กพิการ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ แนะนำคณะผู้บริหารใหม่ ที่มาดำรงตำแหน่งของโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี นำโดยนางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนออทิสต
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ ได้พบปะให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการทำกิจกรรมหน้าแถวสัปดาห์แรก ของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมีกิจกรรมด
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ♦️นางรุ่งนภา จันทร์ตรา และนางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงตรวจเยี่ยม ดูแลความเรียบร้อย พร้อมให้กำลังใจนักเรียนหอพัก และคณะครูเวรประจำวัน ในช่วงการฝึกทักษะการด
📣รับรายงานตัวนักเรียน ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา 1-6 เข้าหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 👉นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรายต
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 🔸นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🔸นางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะ
ในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2566 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรีเข้
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14 : 20 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และคณะครู เข้ารับการพิจารณาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2565 ผ่าน โปรแกรม
📣รับรายงานตัวนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาเข้าหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร
♦️เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลว
📣ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดี ร่วมทำบุญ " วันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ♦️ " ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และขอฝากร่วมเป็นสะพานบุญบอกต่อ ๆ กันด้วยนะคะ #ฝากกดไลค
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 14:30 น. ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน 👉ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวชิระ ขวัญเพชร ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขต
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น. ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูที่รับผิดชอบหน้าที่งานทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมส่งมอบงานและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนออทิสติ
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 9:00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวรจนา วรรณะ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเ
วันที่ 30 กันยายน 2566 ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ♦️ร่วมงานมุทิตาจิต นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล เนื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2566 📣นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ♦️เข้ารับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภท โรง
วันที่ 28 กันยายน 2566 “เกษียณสุข เกษมสันต์ ปี 2566” ครูสุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล และนายสงบ สร้อยสุวรรณ 🍀🌻🌺🎉🎉💕 เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพันยัง
วันที่ 16 กันยายน 2566 คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ห้การต้อนรับคณะนิเทศการปฏิบัติการ สอน การฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 (พ.ค.ก.) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมี นายส
#กลุ่มงานอาชีพเกษตร ♦️ครูจักรกฤษณ์ หนูมงกุฎ ได้ทดลองนำเมล็ดพันธุ์ บัตเตอร์นัทสควอช หรือ ฟักทองบัตเตอร์นัท (Butternut Squash) เพื่อนำมาต่อยอดในการส่งเสริมกลุ่มงานอาชีพเกษตร ให้มีผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย #ฝากทุกท่านติดตามและให้กำลังใจกันนะคะ &
วันเสาร์ ที่ 16 กันายน 2566 เวลา 07:00 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำนาวาภิกขาจาร ใส่บาตรพระสงฆ์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีตักบาตรทางน้ำของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี นำโดย
“เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี ” วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. คณะครู และนักเรียนหอพักขุนไกร โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี”
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะครูและนักเรียนหอพักสร้อยฟ้า โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ 9/2566 กับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก และคนในชุมชน ณ บ้านนางนิด-นางนวล เกิดสมนึก หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก
#การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA ) ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 14 กันยายน 2566 ♦️คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะกรรมการ 🔸นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศูนย์
วันที่ 12 กันยายน 2566 👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ คณะนักศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยวาคายามะ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ที่เข้า
วันที่ 12 กันยายน 2566 ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงานเสวนาและกิจกรรม School Focus เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีติจิทัล สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพ
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 🔶️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา กับ พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี พ.ต.ต.สมชาย รอบคอบ
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 🔶️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรี
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมขวัญและกำลังใจ ♦️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังผลตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 🔶️เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น. 🔶️นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะไกด์รันเนอร์ จาก Run Gether "คนพิการ และไม่พิการ วิ่งด้ว
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ช่วงเวลา 9:00 น. 🔶️ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบคัดเลือก กิจกรรมคัดลายมือ) 👉โดยมีวัตถุประสงค์
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ช่วงเวลา 09:00 น. กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 มอบหมายให้ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววิไลรCopyright © 2010 All Rights Reserved.