ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 27 เมษายน 2565 🔻🔺โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและ มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

 วันที่ 27 เมษายน 2565

🔻🔺โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและ มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล / งาน / โครงการ / กิจกรรม

#ฝ่ายบริหารงานบุคคล วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 🔻🔺โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและ มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออน์ (รอบเก็บตก)
วันที่ 28 เมษายน 2565 🔻🔺โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและ มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
วันที่ 26 เมษายน 2565 🔻🔺โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและ มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปานระวี พุทธรักษ์ ได้รับการคัดเลือก จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์ และศึกษาพิเศษ '' ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำ 2564 " ประเภทครูพนักงานราชการ/อัตร
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวผ่องศรี กุลฑา ได้รับการคัดเลือก จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์ และศึกษาพิเศษ '' ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำ 2564 " ประเภทลูกจ้างประจำ/ลูกจ้าง รับ
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสุภรณ์ บุญมีรอด ได้รับการคัดเลือก จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์ และศึกษาพิเศษ '' ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำ 2564 " ประเภทข้าราชการครูดีเด่น รับโล่
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เพชรเจิดจรัส สพ.ป.” ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานบุคคล
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผน
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 5 ฝ่าย พี่เลี้ยง แม่บ้านอาคารเรียน แม่บ้านหอพักนักเรียน แม่ครัว และคนงาน #รางวัลผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงดีเด่น #รางวัลผู้ปฏิบัติงานสำนักงานดีเด่น #รางวัลผู้ปฏิบัติงานแม่บ้านอาคารเรียน
รายชื่อครูรับเกียรติบัตรงานนิเทศการเรียนการสอน “รางวัลครูผู้นำทางวิชาการ” และ รางวัลผู้ส่งเสริมอาชีพนักเรียนมีงานทำดีเด่น ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
รางวัล “มณีศรีสพ.ป. 11 สาขา 2 ด้าน ซึ่งเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และคุณธรรมจริยธรรม
"รางวัลห้องเรียนสร้างสรรค์ โดดเด่นงานสอน" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 7 มกราคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🚩#จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (รายใหม่) โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุร
วันที่ 5 มกราคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฐมนิเทศบุคลากร ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการและแม่บ้าน ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก
วันที่ 5 มกราคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ #คณะครูเข้ารับการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ และแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมพนักงานงานราชการ และครูอัตราจ้างชั่วคราว เข้ารับการปฐมนิเทศ ในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 🚩ฝ่ายงานบริหารบุคคล นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดการประเมินพี่เลี้ยง คนงาน แม่บ้าน คนสวน เจ้าหน้าที่ธุรการ คนขับรถ และยาม เพื่อสรุปผลกา
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 🚩ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยรองผู้อำนวยการ ได้ประเมินพนักงานราชการและอัตราจ้าง แบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นสำหรับการประชุม Google Meet
การเข้าเล่มเอกสารแบบสันกาว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.