ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดพิธี มอบเกียรติและรางวัลให้กับคณะครูที่เข้าร่วมการประกวดสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

#ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

      นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดพิธี มอบเกียรติและรางวัลให้กับคณะครูที่เข้าร่วมการประกวดสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564  พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมมอบเกียรติและรางวัลด้วยในครั้งนี้ 

ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก 2


 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ / งาน / โครงการ / กิจกรรม

🚩ฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรม "ฟังธรรมเช้าวันพุธ" 😇🙏 วันพุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2567 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรม
วันที่ 15 , 17 , 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา) ปีการศึกษา 2567 article
อบรมให้ความรู้ผู้นำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 วันที่ 24 มิถุนายน 2567 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้นำสภา โดยมีนางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดพิธีในครั้ง โดยมีกิจกรร
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ♦️ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับ กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา ปี 2567
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 งานทะเบียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ article
กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร พุทธธิดา ปีการศึกษา 2566 article
กิจกรรมจุดประกายความคิดเรียนรู้กับทักษะ STEAM วันที่ 12 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 article
# ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2566 ♦️นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดการประชุมชี้แจง การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
📣การนิเทศ กำกับ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 วันที่ 13 กันยายน 2566 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และค
📣การนิเทศ กำกับ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 วันที่ 13 กันยายน 2566 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และค
วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้นำสภา โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดพิธีในครั้ง โดยมีกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสภ
#ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 🔶️โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมโครงงานคุณธรรมสู่ห้องเรียน
👉ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละวันเด็กๆ ปฐมวัยทำอะไรกันบ้างน๊า🚌🏫 #กิจกรรมเด็กๆปฐมวัย
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 👉👉งานส่งเสริมอาชีพ (ร้านกาแฟโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล) ได้สนับสนุนอุปกรณ์ชงเครื่องดื่ม มอบให้แก่ เด็กชายภานุวัฒน์ วิจิตร นักเรียนชั้น ม.1/1 (นักเรียนในกลุ่มงานอาชีพร้านกาแฟโรงเรียน)
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ #คณะครูฝ่ายบริหารวิชาการ เข้ากิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 7/2565 👉👉โดยกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การปลูกต้นไม้ จำนว
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มีการประเมินพัฒนาการนักเรียนรอบที่ 3 จำนวน 21 คน เพื่อจัดเข้าชั้นเรียน ใช้รูปแบบการประเมินเป็นรายบุคคล โดยมีคณะครู อำนวยความสะดวก ดูแลให้คำปรึกษาผู้ปกครองและประเม
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูร่วมประเมินพัฒนาการนักเรียนแรกเข้า
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวเปิด กิจกรรมการประกวดสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564
รงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 👉เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและบุคคลออทิสติก 🎉เปิดรับสมัครฟรี ผ่านระบบออนไล
🚩ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดวิพากย์แบบประเมินความสามารถผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและให้ได้ประสิทธิภาพ
วันที่ 28 กันยายน 2564 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 🚩ฝ่ายบริหารวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล ชี้แจงแนวทางการวัดผลการวัดผลและประเมินผล การเรียนรู้ของโรงเรียนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน แบบ ON-HAND & ON-LINE และ เหมาะกับสถานการณ์ป
แถลงการณ์ โดย นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 # ฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับผู้เรียนพิการบกพร่องทางสติปัญญา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่ม
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ: ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในการจัดทำ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 🌴🌱🌿🍀🌵 ผู้รับผิดชอบโดย: นายอภิสิทธิ์ บุญมาก พร้อมคณะ article
วีดีโอกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มทักษะการเคลื่อนไหว สาระที่ 3 ดนตรี
วีดีโอกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มทักษะวิชาการ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
วีดีโอกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เกมจับคู่รูปภาพกับรูปภาพ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
วีดีโอการสอนการทำตารางงาน
วีดีโอการสอนการประดิษฐ์กล่องการบ้าน
วีดีโอการสอนโดยใช้กล่องการบ้าน
การจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด/LEARN @ HOMECopyright © 2010 All Rights Reserved.