ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


งานฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมป้ายต้อนรับคณะแขกที่มาบริจาค ในโรงเรียน

        งานฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมป้ายต้อนรับคณะแขกที่มาบริจาคในโรงเรียน

 
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน/งาน / โครงการ / กิจกรรม

#ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 📣📣แจ้งเตรียมพบกับ กิจกรรมค่ายพุทธบุตรพุทธิดา และกิจกรรมฟังธรรมนำทางชีวิต ใน วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566
#ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 👉โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม .."กิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรม" #กิจกรรม มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 ♦️ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที
#ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 4/2565 ณ บริเวณถนนคันคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังห
วันที่ 26 เมษายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉ยินดีต้อนรับ นายอรรถพ บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 🔺🔻เข้าศึกษาดูงานระบบดูแ
15 กุมภาพันธ์ 2565 #ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🔶️ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV2 ให้กับโรงเรียน 🚩โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยก
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมวันสำคัญท่างพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2564 article
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 #ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน นำโดยคณะครูงานอนามัย โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ ทางออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานส่งเ
เรื่อง ล้างมือก่อนนะ article
เรื่อง ฟันดี๊ดี (ต้องทำอย่างไร?) article
VTR ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรีCopyright © 2010 All Rights Reserved.