ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


VTR ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

การประเมินคุณภาพภายนอก : ตรวจเยี่ยม Online

24 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี  

VTR ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และบุคคลออทิสติกสู่การมีงานทำ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะผู้ประเมิน  การประเมินคุณภาพภายนอก : ตรวจเยี่ยม Online 

24 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายปกรณ์กิตติ์  ม่วงประสิทธิ์           ประธาน

นางสมบูรณ์  อาศิรพจน์                  กรรมการ

รศ.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์                กรรมการและเลขานุการ

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.