ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


VTRศูนย์บ่มเพาะกีฬาสู่ความเป็นเลิศฯ

การประเมินคุณภาพภายนอก : ตรวจเยี่ยม Online

24 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี  

VTR ศูนย์บ่มเพาะกีฬา สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะผู้ประเมิน  การประเมินคุณภาพภายนอก : ตรวจเยี่ยม Online 

24 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายปกรณ์กิตติ์  ม่วงประสิทธิ์           ประธาน

นางสมบูรณ์  อาศิรพจน์                  กรรมการ

รศ.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์                กรรมการและเลขานุการ

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.