ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


VTR งานประกันคุณภาพฯ

การประเมินคุณภาพภายนอก : ตรวจเยี่ยม Online

24 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี  

VTR งานประกันคุณภาพโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะผู้ประเมิน  การประเมินคุณภาพภายนอก : ตรวจเยี่ยม Online 

24 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายปกรณ์กิตติ์  ม่วงประสิทธิ์           ประธาน

นางสมบูรณ์  อาศิรพจน์                  กรรมการ

รศ.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์                กรรมการและเลขานุการ

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.