ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 #ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน นำโดยคณะครูงานอนามัย โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ ทางออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานส่งเ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

        ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน นำโดยคณะครูงานอนามัย โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ ทางออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom 

       เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษให้ได้รับการคัดกรองสุขภาพตามแนวทางการประเมินสุขภาพเด็กพิเศษ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ตามมาตรฐานการดูแลสุขภาพได้


 
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน/งาน / โครงการ / กิจกรรม

งานฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมป้ายต้อนรับคณะแขกที่มาบริจาค ในโรงเรียน
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมวันสำคัญท่างพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2564 article
เรื่อง ล้างมือก่อนนะ article
เรื่อง ฟันดี๊ดี (ต้องทำอย่างไร?) article
VTR ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรีCopyright © 2010 All Rights Reserved.