ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 คุณธรรมอัตลักษณ์

 

คุณธรรมเป้าหมาย

 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก(จำแนกตามกลุ่ม) 

 

 ผู้บริหาร

 

 ครู 

 

 ผู้เรีย 

 

๑.ซื่อสัตย์สุจริต

 

 - มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 - พิจารณาความดี ความชอบอย่างเป็นธรรมตรงไปตรงมา

 

 - ปฏิบัติงาน งานของโรงเรียนเต็มเวลา

 - ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุ้มค่า เพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ

 

 - ไม่พูดโกหก

 - ไม่ลักขโมย

 

 

 ๒.ความรับผิดชอบ

 

 

 - ตรงต่อเวลา

 - นิเทศการสอนอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 - การปฏิบัติงานตรงเวลา

 - ส่งงานตรงเวลา

 

 

 - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

 - การแต่งกายถูกระเบียบ
 - ทิ้งขยะให้ถูกที่

 

 

 ๓.มีมารยาท

 

 

 - พูดจาไพเราะ

 

 

 - ฟังเมื่อมีผู้พูด

 - พูดจาไพเราะ แต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะ

 

 

 -  พูดจาไพเราะ

 - ยกมือไหว้เมื่อรับของจากผู้ใหญ่

 - เดินผ่านผู้ใหญ่อย่างมีความเคารพ

 

 

 ๔.มีความพอเพียง

 

 

 -ใช้ทรัพยากรในการบริหารงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

 

 

 -ใช้ทรัพยากรในการเรียนการสอนอย่างประหยัดและคุ้มค่า

 

 

 - นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรภายในหอพักอย่างคุ้มค่า


 

โครงงานคุณธรรมของนักเรียน
คุณธรรมเป้าหมาย
 งาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงานคุณธรรม
ผู้รับผิดชอบ
คุณธรรมที่ ๑    
ซื่อสัตย์สุจริต
ค่ายพุทธบุตร พุทธิดา
นายจเร ฤทธิ์แก้ว
คุณธรรมที่ ๒    
ความรับผิดชอบ
คัดแยกขยะ
นางสุธามาศน์ สุขเสพย์
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
นางสาวสุภาพร แก้วพงศา
คุณธรรมที่ ๓
   
มารยาท
มารยาทงามสืบสานวัฒนธรรม
นายวัชระ หนูมงกุฎ
สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
นายจุมพล บุญฉ่ำ
คุณธรรมที่ ๔
   
ความพอเพียง
เกษตรอินทรีย์
นางสาวพเยาว์ สุขเกษม
นายจักรกฤษณ์ หนูมงกุฎ

 

 

คุณธรรมที่ ๔  ความพอเพียง

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.