ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

    เป็นองค์กรแห่งคุณภาพด้านการจัดการศึกษา 
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน บนพื้นฐานความปลอดภัย ภายใต้คุณธรรม
โดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน

    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ส่งเสริมสนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสม

๓. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้

๔. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ในทุกระดับชั้น

๕. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการสอน

๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างที่เป็นระบบ

๘. พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน

๙. ประสานงานความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการศึกษา

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.