ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ประกาศมาตรการป้องกัน COVIC-19 ของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี article

 

 

 

 

 

 

 

 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน 2567
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 เดือนพฤษภาคม 2567
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 เดือนมีนาคม 2567
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 16 เดือนมีนาคม 2567
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 เดือนมีนาคม 2567
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 99 เดือนพฤศจิกายน 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 98 เดือนพฤศจิกายน 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 97 เดือนพฤศจิกายน 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 95 เดือนพฤศจิกายน 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 94 เดือนพฤศจิกายน 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 93 เดือนตุลาคม 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 เดือนกรกฏาคม 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 58 เดือนกรกฏาคม 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 60 เดือนกรกฏาคม 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 55 เดือนกรกฏาคม 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 54 เดือนกรกฏาคม 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 53 ดือนมิถุนายน 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 52 เดือน มิถุนายน 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วันที่ 17 เดือนมกราคม 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วันที่ 13 เดือนมกราคม 2566
ชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 74 วันที่ 6 เดือนมกราคม 2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 73 วันที่ 6 เดือนมกราคม 2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 61 เดือนกันยายน 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 61 วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 60 วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 60 วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 วันที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565
ประมวลผลการดำเนินงานของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #กิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัล "ประเภทนักเรียน" อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 5 ฉบับที่ 51 วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 วันที่ 7 เดือนเมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 5 ฉบับที่ 47 ประจำเดือนมีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 5 ฉบับที่ 46 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 5 ฉบับที่ 45 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 42
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 42
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 41
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 40 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 40 เดือนมกราคม 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 39 เดือนมกราคม 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 38 เดือนมกราคม 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 35 เดือนธันวาคม 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 36 เดือนพฤศจิกายน 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 32 เดือนพฤศจิกายน 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 31 เดือนตุลาคม 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 30 เดือนตุลาคม 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 29 เดือนตุลาคม 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 28 เดือนตุลาคม 2564
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัยเรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 27-28 กันยายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอแสดงความยินดี คุณครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 18 เดือนสิงหาคม 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 เดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปีญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนได้ร้วมกันคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำส่งขวดน้ำพลาสติ
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 เดือนสิงหาคม 2564 การประเมินครูผู้ช่วยผ่านระบบ google meet article
วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทางระบบ Video Conference โดยใช้แอปพลิเคชั่น Z
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลปีที่ 3 ฉบับที่ 30 เดือนเมษายน 2564 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลปีที่ 3 ฉบับที่ 19 เดือนเมษายน 2564 article
จดหมายข่าว ฉบับที่ 27 เดือนมีนาคม 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) article
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 24 เดือนมีนาคม 2564 นักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียบทอดกัน article
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกสอน ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อติดตามการนิเทศนัก article
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงตรวจพื้นที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญา นุกูล เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ณ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 กุมภาพัน์ 2564 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2564 article
แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ฯ article
ศบค. ประกาศ ยกระดับ 28 จังหวัด เป็น "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" เริ่ม 4 ม.ค. 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด-19
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 36 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 35 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 34 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 33 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 32 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 article
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 31 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.