ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ นายมานพ จงใจ สาขาคอมพิวเตอร์ article
    วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ นายมานพ จงใจ สาขาคอมพิวเตอร์

 

 
ความเคลื่อนไหวของเรา

วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "วันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" #สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูมิใจในเด็กพิ
วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "วันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" #สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูมิใจในเด็กพิ
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ในระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน CPR ในวิชาลูกเสือ👉👉น้อมรับตามนโยบาย ตรีนุช มอบ สพฐ. - สอศ.สอนเด็กทั่วประเทศทำCPR ร่วมกับหน่วยงานสารารณสุขในพื้นที่ ฝึกอบรมให้นักเรียน ให
วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ลงนิเทศติดตามการเรียนการสอน ในระดับชั้นปฐมวัย โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรี
วันที่ 22 กันยายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัณหา คงหอม และนางสมพร อธิปัตยกุล เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) และนางสุธามาศน์ สุขเ
วันที่ 21 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยจากนายอำนาจ หนูมงกุฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาววรรณพิมพ์ หนูมงกุฏ เข้ารับเกียรติบัตร โครงการขับเคลื่อนพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมการคัดเลือกผลงานแ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และนางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา
วันที่ 20 กันยายน 2565 👉👉สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ประกาศแต่งตั้งให้ นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการประเมินฯ นางสาวทัศนีย์ ปันต๊ะ ตำแหน่งครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เพื่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม... 📌 #"วันธารน้ำใจ วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 🔻🔺เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" 👉👉#สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูม
วันที่ 17 กันยายน 2565 งานมุฑิตาจิตสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
17 กันยายน 2565 รวมพลคนกีฬา สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ จังหวัดเชียงใหม่
17 กันยายน 2565 รวมพลคนกีฬา สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 16 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสุธามาศน์ สุขเสพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู 👉👉เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 256
วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🚩ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้เกียรติบัติผ่านการคัดสรรและคัดเลือกสมาชิกสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ♦️ผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานก
วันที่ 12- 16 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้คณะครูพานักเรียนเข้าร่วม อบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-
วันที่ 14 กันยายน 2565 นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียน เข้าศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานวิชาการเกษตร ณ วัดญาณสังวรารา
วันที่ 14 กันยายน 2565 นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียน เข้ากราบนมัสการพระคุณพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จั
วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พบปะพี่น้องเครือข่ายการศึกษาพิเศษ จากแดนใต้ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา
วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองอำนวยการโรงเรียน ฯ และคณะครู นำของฝากจากท่าน ผอ.ส่งมอบให้คณะกรรมการและผู้ใหญ่ของชุมชน
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงาน "วงจรการกำจัดขยะ" ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดร
วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และนางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 12- 16 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้คณะครูพานักเรียนเข้าร่วม อบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ กาแฟรุ่นสดรุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-
วันที่ 13 กันยายน 2565 👉👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำคณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป 👉👉เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา คร
13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. 🎉ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับรางวัล💕 #ครอบครัวคุณธรรม ระดับอำเภอ ปี 2565 โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุ
วันที่ 10 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉งานส่งเสริมอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ได้พานักเรียนออกบูทขายของ "ตลาดนัดวัยเรียน Student market " เพื่อส่งเสริม หรือฝึกงานด้านการขาย การเรียนรู
กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาลูกเสือสำรอง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ
วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู 👉👉ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวพิกุล ทำบุญตอบ เข้ารับตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้น
วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ 👉👉ร่วมประชุมคณะครูหอพัก ภายใต้กระบวนการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PD
วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบเกียรติบัตร รางวัลข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานก
วันที่ 3-5 กันยายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯและคณะครูฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 ตามระ
วันที่ 5 กันยายน 2565 👉👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้หมอบหมายให้นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำคณะครูร่วม "บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ " ณ ปั้ม ปตท. (ปลาใหญ
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 🎉🎉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม “แต่งชุดไทย ทำบุญตักบาตร ไหว้พระธาตุ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณ” ณ วัด
ขอเชิญร่วมกิจกรรม... 📌 #"วันธารน้ำใจ วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 🔻🔺เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" 👉👉#สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูม
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยม
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรรณบุรี ได้มอบหมายให้คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานฝ่ายบริห
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วม🏆 พิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Awards 2021) ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 #สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่12 #อยู่รอด
📣📣รอเข้ารับรางวัล #ผลประกาศจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉ได้รับรางวัลรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564 ประเภทชุมชนและองค์กร ตามที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ทำการคัดเลือกผลงาน "ครอบครัวคุณธรรม" ในระดับสถานศึกษา จากผลงาน ที่ครูประจำชั้นร่วมส่งประกวดผลงาน จำนวนทั้งสิ้น 11 ครอบครัว ให้เหลือเพียง 1 ครอบครัวเท่านั้น ที่ผ่านการคัดเลือ
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางหทัยทิพย์ หนูมงกุฎ ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพกิจกรรมการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทา
📣📣#ผลประกาศจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉ได้รับรางวัลรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564 ประเภทชุมชนและองค์กร ตามที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
VTR IQA AWARD 📣📣โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรีผ่านการประเมิน และได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยียม ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
📣📣ผลประกาศรางวัล IQA AWARDโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉ผ่านการประเมิน และได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยียม ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำ
ในวันที่ 17- 19 สิงหาคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 👉👉โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรี
ในวันที่ 17- 19 สิงหาคม 2565 #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 👉👉โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรี
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ เข้าร่วมงาน พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 :ช่วงค่ำ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ
12 สิงหาคม 2565 : ช่วงเช้า 📣 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉ขอแสดงความยินดี กับนายวัชระ หนูมงกุฎ🎉 ได้รับโล่เกียรติคุณ "เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2564" จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพ
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง " 12 สิงหาคม 2565 " เพื่อถวายความจงรักภั
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:00 น. 👉👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู 📌ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัล (IQA AWRAD) ปร
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมคั
👉👉ผลประกาศกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 #เรื่อง ผลการพิจารณาคัดสรรสมาชิกชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 #โรงเรียนสุพรรณบุรี
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอพขอบพระคุณ นายธนานนท์ รัตนาเดชาชัย อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงจังหวัดสุพรรณบุรี นายปณิตน จารุเวษศรี อัยการจังหวัดคดีเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสุพ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม... 📌 #"วันธารน้ำใจ วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 🔻🔺เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" 👉👉#สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูม
วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1
วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1
วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ร่วมมือกับคณะครูที่ปรึกษาระดับสายชั้น โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทีมนำ พาเพื่อนครูทำ จัดอบรมให้ความรู้ในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปี 2565 ณ หอประชุม 2 ชั้น
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ กล่าวเปิดพิธี การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายและการจัดทำแผนปฏิบั
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ กล่าวเปิดพิธี การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายและการจัดทำแผนปฏิบั
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ พร้อมด้วยคณะครู 👉👉เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนในพิธีเปิด “ครัวทับตีเหล็ก”
🎉🎉โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉ขอแสดงความยินดีกับ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการบริหารจัดการปฐมวัย ประเภทผู้บริหาร และ
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ขอแสดงความยินดี กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๑ ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้👇👇🎉🎉🎉 "โล่ประกาศเกียรติคุณ" ครูดีไม่ม
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ คณะรองผู้อำนวยการฯ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมเดินขบวนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 €
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ คณะรองผู้อำนวยการฯ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมเดินขบวนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 €
กิจกรรมการฝึกซ้อม กลองยาว&ดนตรีไทย ยามเย็นของลูกๆ สพ.ป.
คลิปประมวลภาพ #กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ปี 2565
วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตร กับคณะครูที่ได้รับผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ดังนี้ - ครูต้นแบบการจัดการเรีย
วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายให้กับวัดในชุมชนในช่วง “ฤดูกาลเข้าพรรษา” โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานพิธีในการหล่อเทียนครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน
คลิปวิดีโอการแสดง #กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ปี 2565
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ขอแสดงความยินดี กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๑ ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้👇👇🎉🎉🎉 "โล่ประกาศเกียรติคุณ" ครูดีไม่ม
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาชาวค่าย ของลูกๆ สพ.ป
โรงเรียนสุพรรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย #ระดับดีเด่นติดต่อกัน (3 ปี ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วม "โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น Up Skill, Re Skil ให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ" ได้รับเกียรติจาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว
ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯกรมพระยาศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พาคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย - นาเฮียใช้ พร้อมทำกิจกรรมนั่งรถชมแปลงอนุบาลกล้าแผ่น อีกทั้งเรียนรู
กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีไทย ของลูกๆ สพ.ป 1/07/2565
กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีสากล ของลูกๆ สพ.ป ยามเย็น 1/07/2565
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก 2
ขอแสดงความยินดี กับ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ได้รับโล่รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11” ปีการศึกษา 2564 ผลจาการส่งผลการดําเนินงานจากโครงการ (project) “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-19
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับในคร
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉จัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษในภาคกลาง 👉👉โดยมีฐานให้ความรู้ 5 ฐาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ประสบการณ์
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการโรงเรียนออทิสติกส
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการโรงเรียนออทิสติกสุ
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-17.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉นำผลิตภัณฑ์ฝีมือการผลิต จากลูกๆสพ.ป. ในกลุ่มงานอาชีพของโรงเรียน เข้าร่วมแสดงสินค้าที่ตลาดนัดนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 หน้าศูนย์
♦️#กิจกรรมทักษะชีวิต ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ของลูกๆ สพ.ป.ในรูปแบบนักเรียนประจำ😊😊😊
👉คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 📌เข้าร่วมอบรม โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้งที่ 2 วิชา อาหารว่าง สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 18, 19, 25, 26 มิถุนายน และ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ว
👉คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 📌ได้เข้าร่วมอบรม โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้งที่ 2 วิชา ธุรกิจกาแฟ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 18, 19, 25, 26 มิถุนายน และ 2 กรกฎาคม 2565
ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสังกัดสำนัก
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 📌นายอำนาจ หนูมงกุฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กพร้อมด้วยคณะ 👉👉ได้เข้ามารับมอบขยะรีไซเคิลของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🔻เพื่อร่วมโครงการ ขยะบุญ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงของ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม... 📌 #"วันธารน้ำใจ วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 🔻🔺เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2565" 👉👉#สู่อ้อมกอดโรงเรียนด้วยความรักและปลอดภัย สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กพิการ ก่อเกิดความภาคภูม
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย ได่ร่วมปฐมนิเทศ คณะครูและบุคลากรใหม่ เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษ ในรูปแบบนักเรียนประจำ และนักเรียน ไป-
20 มิถุนายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับการประเมินการคัดเลือกเป็นครูดี ไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (รุ่น11) ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 20 มิถุนายม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ทางการศึกษา รับรายงานตัวนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2565 (รอบที่ 2 ) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาและพักอยู่ประจำในโรงเรียน ณ โรงเรีย
วันที่ 20 มิถุนายม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ทางการศึกษา รับรายงานตัวนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2565 (รอบที่ 2 ) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาและพักอยู่ประจำในโรงเรียน ณ โรงเรีย
VTR ประกอบผลการดำเนินโครงการ "ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุขรับมือโควิด -19" โครงการครูดีไม่มีอบายมุขปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564
คลิปประมวลภาพกิจกรรม " พิธีไหว้ครู " ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 📌โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 👉👉โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร โ
ผลประกาศกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษ
👉คลิปวีดีโอประมวลภาพการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้นำสภา
📌10 เรื่องต้องรู้ส่วนบุคคล 'กฎหมาย PDPA' พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA คืออะไร 👉👉พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการบันทึกและแชร์ภาพบุคคล ถือว่า ผิด PDPA หรือไม่ ? -------------------------------------------- ที่มาข้อมู
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 #ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 📌จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้นำสภา โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยนางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดพิธีในครั้ง
👉👉คลิปวิดีโอประมวลภาพ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Ep#2 9/06/2565
👉👉คลิปวิดีโอประมวลภาพ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Ep#1 9/06/2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 👉👉โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบหมายให้ นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองผู้อำนวย
นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 ม
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ และคณะครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรช
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 📌เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 👉นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสาวกัณหา คงหอม รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะครู โร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกค
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉ขอแสดงความยินดี🎉 กับข้าราชการครูทั้ง 2 ท่านดังนี้ 1.ครูวิไลรัตน์ นาคสิงห์ 👉ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 👉👉รับรายงานตัวนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาและพักอยู่ประจำในโรงเรียน ระดั
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 👉👉รับรายงานตัวนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาและพักอยู่ประจำในโรงเรียน ระดั
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมสองชั้น
📍วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น. 👉ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกแห่ง 👉เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting 🔺โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 👉👉สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม "มอนเตสซอรี" ระดับปฐมวัย ในบริบทสุพรรณบุรี โดยดร.ไพศาล ปันเเดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี มิสุนา รองผอ.สพป.สุพรรณ
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 🔺"สถานศึกษาปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง" เน้นมาตรการ 6-6-7 #6 มาตรการหลัก #6 มาตรการเสริม #7 มาตรการเข้ม ลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษา เพ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสุภรณ์ บุญมีรอด พร้อมคณะครูฝ่ายบริหารงานวิชาการ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม
วันที่ 2-5 พกุษภาคม 2565 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ สามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1/2565 จังหวัดสุพรรณบุรี สมาคมลูกเสือเอกทันธ์ โดยครั้งนี้มีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธ
เปิดเทอมแล้วววววว 📣📣📣 Welcome Back to School ✌️😊 ในวันที่ 17 - 18 พ.ค. 2565 เน้นย้ำผู้ปกครองนำบุตรหลานมาโรงเรียนภายในเวลา 8.00 น. เพื่อรอรับการตรวจ ATK พร้อมกัน📍📍📍 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์
๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพ
๔ พฤษภาคม 2565 ♦️วันฉัตรมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.ro
วันที่ 7 เมษายน 2565 นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่มีอายุ 5 ปี ถึง 11 ปี โดยมีคณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ตั้งจุดอำนวย
วันที่ 7 เมษายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกุล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชต่างๆ ณ วัดบำรุงราษฎร์ (วัดหัวไผ่) ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง
วันที่ 31 มีนาคม และ วันที่ 4 เมษายน 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มีการประเมินพัฒนาการนักเรียนรอบที่ 2 เพื่อจัดเข้าชั้นเรียน ใช้รูปแบบการประเมินเป็นรายบุคคล โดยมีนางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรียน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลใ
วันที่ 27 มีนาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออทิสติก โดยมีนางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูห้องเร
28 มีนาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารโดมอเนกประสงค์
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสุภรณ์ บุญมีรอด ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนนดีเด่น จับหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2564
ทบทวนประกาศสิทธิมนุษยชนของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2565
ทบทวนประกาศสิทธิมนุษยชนของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2564
วันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" จังหวัดศรีสะเกษ
👉👉มาร่วมกันรณรงค์ #หยุดการ Bully ในโรงเรียนกันคะ
♦️นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉" รับมอบป้าย โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 5) เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 เป็นพื้นที่
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
วันที่ 21 มีนาคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👉👉จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกร
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก( พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๘ ) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
#กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ♻️ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร และลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน♻️
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 👉เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและบุคคลออทิสติก 🎉เปิดรับสมัครฟรี ผ่านระบบออนไ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงตาม #"
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ⭐️รับมอบตัวนักเรียนหอพัก (นอกเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี) ในรูปแบบการเรียนการสอน แบบ On - Site รอบที่ 3 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) #โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และบุคคลออทิสติกสู่การมีงานทำ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก 2 โรงเรียนสุพรรณบุ
#ประกาศผลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 🥇🏆🎖 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดส
#ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน '' เปลี่ยนหอพักเป็นห้องเรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ " การเรียนการสอน Active Learning #ทักษะวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
✴️สศศ. ยินดีต้อนรับสถานศึกษาแห่งใหม่
Ep# 3 ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต เปลี่ยนหอพักเป็นห้องเรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ได้รับเกียรติบัตร "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ" 👉👉ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประม
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ได้รับรางวัล "คุณธรรมต้นแบบ" 👉👉ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 🔶️🔶️โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เ
#ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน '' เปลี่ยนหอพักเป็นห้องเรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ " การเรียนการสอน Active Learning #ทักษะการเคลื่อนไหว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลได้รับการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ.2564-2568 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่มีอายุ 5 ปี ถึง 11 ปี โดยมีคณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดส
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID– 19) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก 2
กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นทุกวัน ✅️👉👉กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 📣🚮🚮เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร และลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน
✅️👉👉กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 📣🚮🚮เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร และลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน
วันที่ 27-29 มกราคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 👇👇👇 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักแนะแนวอาชีพและสอนงานคนพิการขั้นพื้นฐาน (Job coach) #เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา #เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบ
สอนออนไลน์ ภาษาพาเพลิน - Ep5. ลูกลิงไปโรงเรียนแล้วนะ
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสุภรณ์ บุญมีรอด ได้รับการคัดเลือก จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์ และศึกษาพิเศษ '' ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำ 2564 " ประเภทข้าราชการครูดีเด่น รับโล
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 👉เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและบุคคลออทิสติก 🎉เปิดรับสมัครฟรี ผ่านระบบออนไ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เพชรเจิดจรัส สพ.ป.” ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานบุคคล
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผน
รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
🚩รายชื่อได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 5 ฝ่าย พี่เลี้ยง แม่บ้านอาคารเรียน แม่บ้านหอพักนักเรียน แม่ครัว และคนงาน #รางวัลผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงดีเด่น #รางวัลผู้ปฏิบัติงานสำนักงานดีเด่น #รางวัลผู้ปฏิบัติงานแม่บ้านอาคารเ
🚩รายชื่อครูรับเกียรติบัตรงานนิเทศการเรียนการสอน “รางวัลครูผู้นำทางวิชาการ” และ รางวัลผู้ส่งเสริมอาชีพนักเรียนมีงานทำดีเด่น ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(
🚩รางวัล “มณีศรีสพ.ป. 11 สาขา 2 ด้าน ซึ่งเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และคุณธรรมจริยธรรม รางวัล “มณีศรีสพ.ป. สาขาสถาปัตยกรรม” #รางวัล “มณีศรีสพ.ป. สาขาทัศนศิลป์” #รางวัล “มณีศรีสพ.ป. สาขาหัตศิล
🚩รายชื่อครูรับเกียรติบัตร งานนิเทศการเรียนการสอน “รางวัลห้องเรียนสร้างสรรค์ โดดเด่นงานสอน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID
วันที่ 25 มกราคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ⭐️รับมอบตัวนักเรียนหอพัก (ในเขตพื้นที่สุพรรณบุรี) ในรูปแบบการเรียนการสอน แบบ On - Site รอบที่ 2 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ⭐️รับมอบตัวนักเรียน ไป-กลับ (เขตพื้นที่สุพรรณบุรี) ในรูปแบบการเรียนการสอน แบบ On - Site รอบที่ 2 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
วันที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🚩จัดกิจกรรม “27 ปี สุพรรณบุรีปัญญานุกูล” 👉👉#วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #ครบรอบ 27 ปี ณ หอประชุมโรงอาหาร
คำขวัญ: เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต"
วันที่14 มกราคม 2565 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู #ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงตาม # " article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🚩#ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้เกียรติบัติผ่านการคัดสรรและคัดเลือกสมาชิกสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ #ผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ก
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ⭐️ได้รับโล่รางวัล #โรงเรียนดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ รับมอบโดย นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี &
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #จัดกิจกรรมฟังธรรมนำทางชีวิต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564
🔴 Live กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ผ่านออนไลน์ระบบ Zoom ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ฟรีตลอดกิจกรรม พร้อมของแจกมากมาย
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2565 article
วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 (เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกจังหวัดสุพรรณบุรี) โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้ article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี #จัดกิจกรรมฟังธรรมนำทางชีวิต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 article
ขอเชิญ ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้,เงินสนับสนุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
📸ประมวลภาพ #กิจกรรมทักษะอาชีพ 🚩การเรียนการสอนในรูปแบบ ON-SITE
#สวัสดีปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565
📸ประมวลภาพ #กิจกรรมทักษะภาษาและการสื่อสาร 🚩การเรียนการสอนในรูปแบบ ON-SITE
📸 ประมวลภาพ #กิจกรรมทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย 🚩การเรียนการสอนในรูปแบบ ON-SITE
📸ประมวลภาพกิจกรรมทักษะเคลื่อนไหว 🚩การเรียนการสอนในรูปแบบ ON-SITE
22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🚩ได้รับรางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ⭐️⭐️⭐️ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564
คำขวัญ ‘วันเด็ก’ ปี 65 ของนายกรัฐมนตรี “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”
21 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอกราบนมัสการ หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑิโท ได้มอบหมายให้ลูกศิษย์ นำน้ำดื่มที่รับบิณฑบาต จากการเดินธุดงค์ มาบริจาคให้กับโรงเรียน สาธุ🙏🙏🙏
21 ธันวาคม 2564 คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วม นำโดยรองผู้อำนวยการนางสุธามาศน์ สุขเสพย์ ร่วม "บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ " ณ ปั้ม ปตท. (ปลาใหญ่) จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู 🚩เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานโครงการ
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมคณะครู ร่วมงาน “กิจกรรมวันดีเดย์ ขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติก จังหวัดสุพรรณบุรี (เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม) และได้รับเกียรติ และรับมอบเสื้อ
8 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยแม่บ้าน คนงาน และนักเรียนรอบแรกที่เข้ามาเรียนในรูปแบบ On - Site เข้ารับการตรวจคัดกรอง (ATK รอบ 2) ตามมาตรการ การเปิดภาคเรียนของ ศบค.จังหวัดสุพรรณบุรี
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร "วันพ่อแห่งชาติ​ และวันชาติ" น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ค
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ยินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ นายประหยั
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 วันคนพิการสากล
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ทำกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณในเดือนธันวาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู
1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการเปิดภาคเรียนแบบ Onsite ภายใต้มาตรการคุ้มเข้ม 📣 📣📣 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้มงวด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 “เปลี่ยนหอพัก เป็นห้องเรียน” ㈸
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดี กับ ครูวัชระ หนูมงกุฎ ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภมภ์
30 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี รับนักเรียนเข้าเรียน ในรูปแบบ On - Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเปิดการเรียนการสอน ในรูปแ
24 พฤศจิกายน 2564 พิธีมอบคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (W.B.)และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
24 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยแม่บ้าน คนงานเข้ารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น (ATK) ตามมาตรการการเปิดภาคเรียนของ ศบค.จังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 article
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก 2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี article
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี รับการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ On-site พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
วันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2564 คณะครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้กับคณะครูภายในโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก 2
ประมวลภาพการรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
3 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครูที่ปรึกษาระดับสายชั้นร่วมประชุม เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว (คุณธรรมอัตลักษณ์) ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก 2
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 🔸️คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยตาม #แนวคิดมอนเตสเชอรี่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
📣🚩โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ✅ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 💛วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ❇️ รูปแบบการเรียน On Hand On Line และ On Demand ☑️ การเรียนรูปแบบ On-Site อยู่ระหว่าง
VTR นำเสนอการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว วันที่ 28 ตุลาคม 2564
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้ไปให้กำลังใจนักเรียน ผู้ปกครอง และคอยให้การช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกตามจุดต่าง ๆ ในการดำเนินการ Kick Off ก
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร. ๕ ด้วยเกล้ากระหม่อม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ ในระดับ 3 ดาว ประจำปีการศึกษา 2563
13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน
สอนออนไลน์ AutisticTV || ภาษาพาเพลิน - Ep4.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ(หมวดสีสัน)
วันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมจัดงานมุทิตาจิต ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ “งานเกษียณสุข เกษมสันต์ ประจำปี 2564” ให้แก่ ครูอนงค์ จำปานิล ครูชำนาญการ นางขวัญใจ อ่อนเถื่อน ลูกจ้าง นายกนก ปุราณสาร ลูกจ้าง และ
วันที่ 29 กันยายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ได้อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์เพื่อตามระเบียบกรมป่าไม้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ณ โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี อำเภอ ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะครูจากโรงเรีย
VTR งานเกษียณโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปี 2564 " เกษียนสุข เกษมสันต์ "
สอนออนไลน์ AutisticTV || นักวิทยาศาสตร์น้อย - Ep3.เรือน้อย...จะลอยหรือจม
👉👉คลิปวิดีโอประมวลภาพ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Ep#1 9/06/2565
สอนออนไลน์ AutisticTV || เชฟกระทะเล็ก - Ep3.มาม่าไข่ตุ๋น
สอนออนไลน์ AutisticTV ศิลปะพาเพลิน Ep2.การวาดรูปธรรมชาติ
อบรมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) สศศ.
สอนออนไลน์ AutisticTV ดนตรีพาเพลิน Ep2.ผึ้งน้อยหารัง
สอนออนไลน์ AutisticTV เกษตรสร้างสรรค์ Ep2.ทานตะวันเจ้า...ขา
สอนออนไลน์ AutisticTV คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ Ep2.สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม
วันที่ 21-22 กันยายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 โดยมี นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครเป็น
สอนออนไลน์ AutisticTV เชฟกระทะเล็ก Ep2.ข้าวผัดไข่
22 กันยายน พ.ศ. 2564 #ฝ่ายบริหารงานกิจการและนักเรียน นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตัวแทน รับมอบอุปกรณ์สำหรับการดูแลสุขภาพนักเรียน ได้แก่ หน้ากากอนามัย แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ จากกลุ่มพ
สอนออนไลน์ AutisticTV นักวิทยาศาสตร์น้อย Ep2.ภูเขาไฟลาวา
วันที่ 21 กันยายน 2564 ในนามของคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบพระคุณ พล.ต.ต. ชมชวิณ ปุระธนานนท์ ตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ต.อ. พีระ อัศวพิบูลย์ผล ตำแหน่ง ผกก.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุ
สอนออนไลน์ AutisticTV Coding Game Ep2.ทำยังไงถึงดับไฟได้
ครูไทย “ยิ้ ม ไ ด้ 😊 “ เมื่อภัยมา อีกหนึ่งมุมมองทางการศึกษาพิเศษรวมพลคนเสมา พวกเราภาคภูมิใจในเกียรติครูการศึกษาพิเศษ 📌📌ฝากกด like 👍 กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ของเราด้วยนะคะ
สอนออนไลน์ AutisticTV ภาษาพาเพลิน Ep.2 คำศัพท์หมวดสัตว์
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 #ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครือข่ายก
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 #ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก
วันที่ 15 กันยายน 2564 #ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (Specialolympicsthai) ที่มอบอุปกรณ์กีฬาบอชชี่ จำนวน 1 ชุด คู่มือจัดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย จำนวน
STS ระบบสำรวจและคัดกรองเบื้องต้น
วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 # ฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับผู้เรียนพิการบกพร่องทางสติปัญญา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่ม
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดพระธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว
📣📣ประชาสัมพันธ์จากห้องเรียนออทิสติก วันที่ 13 ก.ย. 2564 มีการจัดประชุมผู้ปกครอง โดยผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) ครั้งที่ 2/2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 10.00 น. , 14.00น. และ 18.00น. 🔶️🔸️ดำเนินกา article
สอนออนไลน์ AutisticTV ดนตรีพาเพลิน Ep.1 เกมอยู่ไหนนะ?
สอนออนไลน์ AutisticTV เกษตรสร้างสรรค์ Ep.1 ถั่วเอ่ย...ถั่วงอก
สอนออนไลน์ AutisticTV เชฟกระทะเล็ก Ep.1 ไข่เจียวทรงเครื่อง
นักวิทยาศาสตร์น้อย ep.1 การทดลองขวดเป่าลูกโป่ง วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 10:00-11:00 น.
🔰️️ประชาสัมพันธ์ จากห้องเรียนออทิสติก (Autistic TV) กิจกรรมการสอนออนไลน์ วันที่ 8 ก.ย.2564 🚩ฝากติดตามเข้ารับชมกันนะคะ
วันที่ 3 กันยายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี รับการนิเทศ กำกับติดตามการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ประธานคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม งานด้านการเงิน
👩‍🏫สัปดาห์นี้คุณครูมีคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการคัดแยกขยะโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ลองชมและฝึกตามกันนะคะ Ep.2 ขยะลงถัง ปลูกฝังคุณธรรม 2
สัปดาห์นี้คุณครูมีคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการคัดแยกขยะโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ลองชมและฝึกตามกันนะคะ Ep.1 ขยะลงถัง ปลูกฝังคุณธรรม 1
🚩🚩ขอประชาสัมพันธ์ คลิปวีดีโอ ส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ ศิลปิน หลง ลงลาย นักร้องเพลงเพื่อชีวิต ที่เดินสายปลุกให้เยาวชนไทยรักชาติ ไปร้องเพลงที่แต่งเอง ให้โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช https://youtu.be/8BP8EA
ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ฯโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน
วันที่ 2 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 9 (9th National conference on special education) 26-27 สิงหาคม 2564
เชิญรับชมต่อ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 9 (9th National conference on special education) 26-27 สิงหาคม 2564 สามารถรับชมทาง youtube
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และบุคคลออทิสติกสู่การมีงานทำ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล โดย ผอ.สรวีย์ ดอกกุหลาบ
สร้างโอกาศก้าวทันโลกการศึกษายุคใหม่
“จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-10:30 น. สดจากห้องประชุม ราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง รับชมการถ่ายทอดสดแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” เพื่อสื่อสารความเข้าใจ แนวทางการช่ว article
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ นายอุดมพร ผาสุก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนกระเสียว และกองพลพัฒนาที่ ๑ โดย ช.๑ พัน ๑๑๒ รอ. จ.ราชบุรี ลงสำรวจพื้นท
🔸️🔹️ประชาสัมพันธ์ จากห้องเรียนออทิสติก (Autistic TV) แจ้งตารางเรียนออนไลน์( Live ) การจัดเรียนการสอน ในช่วง วันที่ 9-13 ส.ค.64 นี้
🎬แบ่งปันคลิปการสอน เรื่อง คำปฏิญาณของลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
👩‍🏫สัปดาห์นี้คุณครูมีคลิปวีดิโอเกี่ยวกับทักษะชีวิตมาแบ่งปัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมารยาทไทย เรื่อง การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะยืน
ลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับคนพิการ
📣📣คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี: เรื่องมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 article
นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินดี - อยู่ดี ในหัวข้อ​ "อาหารที่ลดการเบียดเบียนและส่งเสริมสุขภาพจากพืช" ครั้งที่ 2 🕘 article
🚩ขอแนะนำช่องยูทูปของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 📥ฝากติดตามกันนะคะ https://youtube.com/channel/UCQJaBFiBfSgaWW208QfkHfA
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมวันสำคัญท่างพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2564 "วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา" มีกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2. กิจกรรมเวียนเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา 3. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ณ ว article
โรงเรียนสุพรรณบุรี ปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ปรับปรุงจุดคัดแยกขยะภายในโรงเรียน ที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง พร้อม#ขอเชิญชวนบริจาคขวดพลาสติกรีไซเคิลทำชุด PPE ช่วยหมอ โดยเริ่มต้นกิจกรรมคัดแยกขยะภายในสถานศึกษา เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปีที่ 2 เกียรติบัตรดีเด่น ประจำปี 2564
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการฯ ได้แก่ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ นางสาวกัณหา คงหอม และคณะกรรมการนิเทศฝ่ายวิชาการ ได้นิเทศ article
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการฯ ได้แก่ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ นางสาวกัณหา คงหอม และคณะกรรมการนิเทศฝ่ายวิชาการ ได้นิเทศ article
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการฯ ได้แก่ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ นางสาวกัณหา คงหอม และคณะกรรมการนิเทศฝ่ายว
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการฯ ได้แก่ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ นางสาวกัณหา คงหอม และคณะกรรมการนิเทศฝ่ายวิชาการ ได้นิเทศ article
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการฯ ได้แก่ นางรุ่งนภา จันทร์ตรา นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ นางสาวกัณหา คงหอม และคณะกรรมการนิเทศฝ่ายวิ article
14 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ประจำปี 25 article
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :นำโดย นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุม แม่ครัว แม่บ้าน คนงาน และคนสวน เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมการทำงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบ
วันที่ 1- 3 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี :ฝ่ายบริหารงานงบประมาณนโยบายและแผน จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี และวิธีการจัดทำสารสนเทศ โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญา
30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการเข้าเล่มเอกสาร ให้กับบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนฯ และ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีทักษะในการเย็บเล่ม และเข้าเล่มด้วยต
28 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการเข้าเล่มเอกสาร ให้กับบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีทักษะในการเข้าเล่มด้วยตนเอง ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปเล่มเอกสารต่ article
🚩📣ด่วนที่สุด!!! เรียน ท่านผู้ปกครองโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 2851/2564 (ลว 30 มิ.ย. 64) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโ
ข่าวประชาสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) ของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 article
29 มิถุนายน 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการประเมินให้เปิดเรียนรูปแบบ On-site พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมประชุมเพื่อ article
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตราฐานศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีนางสรวีย์
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำน article
24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรรณบุรี ให้การสัมภาษณ์ การถ่ายทำคลิปวิดิโอ บทสัมภาษณ์ โครงการยุติต่อต้านการรังแกกันในโรงเรียน ของ สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย บทที่ 4 แนวทางการดำเนินการสร้างเสริม article
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เนื่องด้วย สศศ. มีความห่วงใยสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึ article
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกลจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างเวลา 09.00 - 12.30 น. เพื่อสื่อสาร article
วันที่ 17 มิถุนายน 25634 ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานลงสำรวจพื้นที่จัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมและนายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และกรรมการมู
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนใน รูปแบบ on-site
📢แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีที่ประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข็มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าจังหวัดสุพรรณบุรี 📣ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ article
📣📣ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี 4 มิถุนายน 2564 เพื่อให้การป้องกันโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือต่อเนื่อง หากเข้ามาพำนักพักอาศัยในจั article
วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ : จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำสื่อเทคโนโลยี (การตัดต่อวีดีโอ) ภาคเรียนที่ 1 โดยมี นางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหา article
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู บุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา article
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ 129 พัน 2 หน่วยพระราชทาน กองทัพบก จังหวัดกาญจบุรี ดูแลรับผิดชอบบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโค article
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนา “เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี” ระหว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปีญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับวัคซีน โควิด-19 ครูและนักเรียนต้องปลอดภัย
สพฐ. ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ article
21 พฤษภาคม 2564 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการเข้าเล่มเอกสาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีทักษะในการเย็บเล่ม และเข้าเล่มด้วยตนเอง ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปเล่มเอกสารต่างๆ วิทยากร โดย ครูวัชระ หนูมงกุฎ ครูชำนาญการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญาน article
📢📢อนามัยโลกเตือน "ไวรัสสายพันธุ์อินเดีย" ระบาดง่ายขึ้น ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี article
📢📢ประกาศโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 🚩🚩เปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบ On-Line และ On-Hand
🚩🚩ประกาศจาก กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 article
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คณะฝ่ายบริหารโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมรับฟังการแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนทุกสังกัด โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง article
ฝากประชาสัมพันธ์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เปิดให้มีการฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มออทิสติก สมาธิสั้น และ แอลดี ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และสมาชิกครอบครัวที่อาศัยในบ้านเดียวกัน โดยจะมีการฉีดวัคซีนในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ
VTR ประกอบการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว วันที่ 8 มีนาคม 2564 article
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ article
ขอแสดงความยินดี กับ นายรุ่งโรจน์ อ่อนพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.) มหาวิทยาลั article
วันที่ 28 เมษายน 2664 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประชุม กรอบงานที่สนองนโยบายเร่งด่วน ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หารือเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลา
วันที่ 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
วันที่ 27-28 เมษายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 โดยมี นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกู
วันที่ 26 เมษายน 2664 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศ article
22 เมษายน 2564 นางสรวรีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีเลี้ยงศาลพระภูมิเจ้าที่ และตายายเจ้าที่ พร้อมทั้งพิธีสรงน้ำพระหลวงพ่อวัดโคกหม้อ พระพุทธรูปประจำห้องต่างๆ และร
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย article
📣📣 “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก “ นะคะทุกท่านด้วยความห่วงใย จากโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี article
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดี กับนางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ article
วันที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ article
วันที่ 3 เมษายน 2564 ภาพบรรยากาศการประกวด โฟล์คซองวงสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น แรงเชียร์จากคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและประชาชน ณ โรบินสันสุพรรณบุรี ขอบคุณภาพ : จาก ผอ. วันเพ็ญ แดงเสน article
วันที่ 2 เมษายน 2564 🚩 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง article
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี article
วันที่ 1 เมษายน 2563 🚩 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ขอแสดงความยินดีครูวิไลรัตน์ นาคสิงห์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ article
วันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
โรงเรียนออทิสติก แห่งแรกของประเทศไทย" วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและบุคลากร ให้การต้อนรับนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี article
วันที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณครู เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเอกสาร การขอจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษ
วันที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการประกวดสื่อการสอน article
วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมนำทางชีวิต โดยมีการแสดงธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก (เทศน์มหาชาติ) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน article
วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย article
วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา โดยนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ค
ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯ รับเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 article
วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดโครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธิดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนและแสดงถึงความเป็นชาวพุทธที่ดี article
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ อาจคงหาญญ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า Suphanburi : Music & Craft & Folk Art Festival #1 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห
วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล โดยมีนางรุ่งนภา จันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงาน article
วันที่ 8 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางรุ่งนภา จันทร์ตรา และคณะครูบริหารงานวิชาการ ให้การต้อนรับ ผอ.สุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย รองผู้อำนวยการและคณะครู ที่ให้เกียรติมาศึกษา article
📣วันที่ 8 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว article
วันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบคจ์ 2 ท่อน ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี article
วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 (กิจกรรม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564) นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำ article
นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ วิจัย และพัฒนาบุคลากร และพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาที่สูงขึ้น กับศูน article
22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และคณะครูแกนนำงานอาชีพ เข้าร่วมพิธีลงนามการจัดการอาชีวศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส กับ โร article
19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้กล่าวเปิดกิจกรรม " รักแรกคลิก"งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ม. 1 – 6 article
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงตรวจพื้นที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ณ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จำนวน 19 คน โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญา article
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดพิธี การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนที่มีพัฒนาการในกลุ่ม B โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ วิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนที่มีพัฒนาการในกลุ่ม A วัตถุประสงค์ เพื่อให้ article
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรี ปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการ และอัตราจ้าง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น ภาพถ่าย : นายภานุ หอมสุวรรณ นา article
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำกับคณะจัดหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนที่มีพัฒนาการในกลุ่ม A B C โดยเริ่มน article
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี รับรายงานตัวนักเรียนกลุ่ม A,B,C ในเขตพื้นที่สุพรรณบุรี และนอกเขตพื้นที่รับเฉพาะนักเรียนกลุ่ม A (ยกเว้นพื้นที่ ที่ยังมีการแพร่ระบาด) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ article
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 -1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 article
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำแนะนำ ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืนจึงต้องพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เ article
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดอบรมและแต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืนจึงต้องพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรั article
🔹🔻โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ระดมทุนเพื่อปรับพื้นที่และติดตั้งป้ายชื่อโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ตามระเบียบการขอใช้ที่ดิน สปก.ก่อสร้าง โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จัดพิธีในวันศุกร์ที่ 25 ธั article
วันนี้โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้นำนักเรียนทำกิจกรรมโรยทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนย่าและตัดวงจรของยุงลายไม่ให้แพร่เชื้อโรคได้ article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลได้มีการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กและรพ.สต.ทับตีเหล็ก ขอบพระคุณค่ะ article
13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอตุลยดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงขนชาวไทย
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล..ขอขอบคุณห้างนาซ่ามอลล์สุพรรณบุรี..นำโดย คุณศุภวรรณ อาสาสุวรรณและคุณธัชพงษ์ อาสาสุวรรณ ร่วมกับบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) มอบเครื่องดื่มนมถั่วเหลือง🍶 จำนวน 400 กล่องแก่นักเรียนและของคณะครูจำนวน 50 กล article
🙏🙏🙏 ขอบคุณ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานสุพรรณบุรี ได้นำผลิตภัณฑ์ของทางเบทาโกรมาบริจาค เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบการก่อตั้งบริษัท 53 ปี ❤❤❤ article
วันนี้เด็กๆชั้น ม.4/2 เรียนวิชางานอาชีพ ฝึกทำการบูรหอม ฝีมือเด็กๆทุกขั้นตอน สนใจอุดหนุนได้นะคะ ชิ้นละ 25บาท เท่านั้น article
วันที่29และ30สิงหาคม 2563 เด็กๆได้มีโอกาสไปเล่นดนตรีไทยที่ตลาดร้อยปีสามชุก และในการนี้ ทางตลาดร้อยปีสามชุก article
นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล..เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563🎉🎉กรีฑาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 article
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมดังนี้ -กิจกรรมนันทนาการ -กิจกรรมฐานให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 5 ฐาน article
ลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับคนพิการ
การฝึกทักษะอาชีพ การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ดแคสตัส 🌵🌵 article
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมชี้แจ้งกับผู้ปกครองนักเรียน กลุ่ม c เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 article
วันนี้ (24 ส.ค. 2563) เวลา 11.30 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ยินดีต้อนรับ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มาเลี้ยงอาหารกลางว article
การฝึกปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องจากห้องเรียนสู่หอพัก การ์ดอย่าตก -ใส่หน้ากากอนามัย -หมั่นล้างมือบ่อย ๆ -เว้นระยะห่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 article
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับคณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ article
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 ณ หอประชุม 2 ชั้น article
14 สิงหาคม 2563 เวลา 9:00 - 12:00 น. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน article
แจ้งเลื่อนวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 article
วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ ฯ article
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนนำเงิน article
วันพุธที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มงานอาชีพเกษตร โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี article
วันอังคารที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล พร้อมคณะฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ และปฐมนิเทศคณะครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างฯ article
วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และวันอังคารที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรม article
วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล รับรายงานตัวคณะครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย​ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษฯ article
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะครู นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และชุมชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ article
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะให้กับนักเรียนฯ article
วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมดนตรีบำบัด article
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะครู article
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริภัสสร พันธุ์ขะวงค์ บุคลากรทางการศึกษา ได้รับปริญญาบัตรฯ article
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดี กับคณะครู ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ฯ article
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอแสดงความยินดี นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ ได้รับตำแหน่งวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ article
วันเสารที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ การแข่งขันแรลลี่สานสัมพันธ์ครอบครัว ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒ แบ่งปันน้ำใจให้น้อง (สุพรรณบุรี-หัวหิน) article
วันศุกร์ที่ ๒๓ และ วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๒ article
วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้องครั้งที่ ๑ (SHARE FOR CHILD) ณ กระทรวงสาธารณสุข article
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ยินดีต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด
วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ article
การติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ article
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ article
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรม พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินี
🏦เปิดช่องทางให้ท่านร่วมแบ่งปันและมีส่วนช่วยเหลือการศึกษา ด้วยช่องทางใหม่ผ่านระบบอีเลคทอนิค (e-Donation) เติมบุญง่ายๆเพียง 📲สแกนผ่าน QR CODE 🔺ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกธนาคาร🔻 แค่คิดจะทำบุญ เพียงใช้ปลายนิ้วก็สำเร็จสมดั่งตั้งใจแล้ article
วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดนัด ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญแวะชม อุดหนุน ผลิตภัณฑ์งานอาชีพนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเพื่อนักเรียนได้ฝึกอาชีพและการมีงานทำ และเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียนค่ะ article
วันที่7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ไซโก้ (พรีซีซั่น) ประเทศไทย จำกัด ที่มีจิตเมตตาบริจาคทุนอาหารกลางวัน และมอบเงินสบทบทุนให้กับนักเรียน article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา นำคณะนักเรียนตัดผม และช่างตัดผม มาบริการตัดผมให้นักเรียน article
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ 2562 article
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอขอบคุณบริษัทหลักเมืองถาวร จำกัด (สถานีบริการน้ำมัน) มอบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรเรียน จำนวน 200,000บาท article
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ขอขอบคุณคุณนงนุช พรประภา สนับสนุนโครงการปัน-ยาวิเศษ มอบชุด บลิกซ์พ๊อพ เสริมสร้างพัฒนาการแก่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นำทีมนักกีฬาพร้อมครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับเหรียญจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างประเทศเข้าพบนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ซึ่งให้กา article
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561 article
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ article
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดประชุมชี้แจงงานวัดผลและประเมินผลให้กับครูประจำชั้นในการจัดทำเอกสารชั้นเรียน article
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี article
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมลอยกระทง โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เลี้ยงต้อนรับนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 30 กันยายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดงานมุฑิตาจิต รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสถาพร วิสามารถ และครูศิริรัตน์ ชาติเชยแดง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการสถาพร วิสามารถได้เลี้ยงอาหารเด็กๆด้วย article
วันที่ 28 กัยายน 2561ผอ.สถาพร วิสามารถ ให้โอวาทเด็กๆในวันเกษียณ article
วันที่ 24 กันยายน 2561 งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการของผู้ดำนวยการสถาพร วิสามารถ และครูศิริรัตน์ ชาติเชยแดง article
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.09 นาที ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีบวงสรวงพระพุทธรูปประจำโรงเรียน(พระดอนโค้กหม้อ)
วันที่ 13 กัยายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนบ้านป่าก้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 article
วันที่ 9 กันยายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลต้อนรับคณะแขกจากบริษัทมิตรผล จำกัด article
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561 article
งบทดลองเดือนตุลาคม 2561 article
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 article
งบทดลองเดือนกันยายน 2561 article
มุทิตาจิต วันที่ 8 กันยายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี article
นิทรรศการ รร.รอยัลริเวอร์ วันที่ 6 กันยายน 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนพิการ article
วันที่ 2 กันยายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมวันธารน้ำใจ article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 article
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด article
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมฝึกซ้อมหนีอัคคีภัย ในเวลากลางคืน ซึ่งนักเรียนอยู่ประจำหอพัก article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 article
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 บรรยากาศกิจกรรรมแห่เทียนพรรษา ไปยังวัดบำรุงราษฎร์ article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 29 มิถุนายน 2561 article
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ article
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมใันไหว้ครู article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอขอบคุณบริษัทไซโก้ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคทุนอาหารกลางวันและสิ่งของ article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมตามโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา article
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสุพรรรบุรีปัญญานุกูล จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม article
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
ประชุมแผนปฏิบัติการปี 61 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ประเมินนักเรียนแรกเข้า วันที่ 2 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2561 article
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561 article
งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2561 article
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561 article
งบทดลองเดือนเมษายน 2561 article
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ article
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ article
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการ article
งบทดลองเดือนมีนาคม 2561 article
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 article
ประกาศ เนื่องด้วยขณะนี้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนได้มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มดำเนินการลักษณะแอบอ้าง นำเด็กนักเรียนของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลไปทำการเรี่ยไรหารายได้เพื่อแอบอ้างจำนำเงินเรี่ยไรมาชวยเหลือเด็กพิการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นำนักเรียนทัศนศึกษางานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และชมการแสดงยุทธหัตถีระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 article
วันที่ 29 มกราคม 2561 คณะบุคลากร ร่วมกันอวยพรวันเกิดท่านผู้อำนวยการ article
วันที่ 28 มกราคม 2561ชาวสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ ทีมงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน (no one left behind) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธาน article
วันที่ 26 มกราคม 2561 ทำบุญครบรอบ 19 ปี โรงเรียนวัดหน่อพุทธางกูร (สุวรรณวรคุณ) สาขาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเกิดโรงเรียน ครบรอบ 23 ปี (พิธีสงฆ์) article
วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันเด็ก article
งบทดลองเดือน มกราคม 2561 article
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2560 article
งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2560 article
งบทดลองเดือน ตุลาคม 2560 article
งบทดลองเดือน กันยายน 2560 article
เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอนอนมาตรฐาน ๓๘ (หอพักพิมพิลาไลย์และหอศรีมาลา) และหอนอนมาตรฐาน ๒๖ (หอพักพลายแก้ว) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนปีงบประมาณ 2560 ประจำงวด 011 article
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหอนอนมาตรฐาน ๓๘ (หอพิมพิลาไลย์กับหอศรีมาลา) ปรับปรุงหอนอน มาตรฐาน ๒๖ (หอพักพลายแก้ว) article
ขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (พิธีเปิดการแข่งขัน) article
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ น้องๆอนุบาล article
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมนันทนาการ ภาคเช้า กีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมลอยกระทงโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 ( 29 พฤศจิกายน 60) article
คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย แสนสุขใจ “วันลอยกระทง” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรี article
งานเกษียณ "จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดงานเกษียณอายุให้ นายสมศักดิ์ หนูมงกุฎ (ลุงเปี๊ยก) article
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางสุดา สุขอ่ำ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ( 18 กันยายน 2560)
กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด16-18 สิงหาคม 2560
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560
บรรยากาศวันที่ 2 ในการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการหนีอัคคีภัย ให้กับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการหนีอัคคีภัย ให้กับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และนำนักเรียนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ article
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดบำรุงราษฏร์ article
วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดประชุมชี้แจงเอกสารงานวัดผล โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ article
11 กรกฏาคม 3560 คณะครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ article
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา article
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โครงการมือน้อยสร้างประชาธิปไตย article
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นำนักเรียนฝึกอาชีพที่อาชีวะศึกษา article
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 บริษัทไซโก้ มาเยี่ยมเด็กนักเรียนและบริจากเงินให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีและการคิดต้นทุนธุรกิจ ให้กับบุคลากรสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีแ article
งบทดลอง มิถุนายน 2560 article
งบทดลอง 8 พฤษภาคม 2560 article
งบทดลอง 7 เมษายน 2560 article
งบทดลอง 6 มีนาคม 2560 article
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 article
วันที่15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู สำหรับการใช้อุปกรณ์ของโรงเรียนประชารัฐ โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัททรู article
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นำทีมบุคลากรประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พทุธศักราช 2560 article
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสร้างความเข้าใจและการนำหลักสูตรการศึกษาขัั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด็นบีช ชะอำ article
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดประเมินนักเรียนแรกเข้า article
วันที่ 7 เมษายน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องวันสงกรานต์ประจำปี 2560 article
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีและการคิดต้นทุนธุรกิจ วันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี article
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดตลาดอาชีพ เพื่อนำผลิตภัณฑ์อาชีพของนักเรียนออกจำหน่ายให้กับบุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน โดยเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการขายและใช้จ่ายเงิน article
วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบใบประกาศให้แก่นักเรียนที่จบ article
วันศุกรที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย พิธีมอบอนุบัตร ให้กับนักเรียนอนุบาล article
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ให้กับนักเรียนและบุคลากร เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต article
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นำนักเรียนเข้าค่ายนันทนาการสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและออทิสติก ณ ค่ายสมพลโตรักษา อำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี article
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา article
วันที่ 29-31 มกราคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต และโรงเรียนปทุมวิไล article
วันที่ 22 มกราคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นำนักเรียนทัศนศึกษางานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เพื่อเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตในสังคม เรียนรู้การใช้จ่ายเงินและ ประวัติศาสตร์ไทย ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ article
วันที่ 17 มกราคม 2560 วันครบรอบ 22 ปี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนและชุมชน ชาวบ้านโพธิ์เขียว ร่วมทำบุญในวันคล้ายวันเกิดของโรงเรียน article
วันที่ 19-20 มกราคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมมารยามงามสืบสานวัฒนธรรม article
วันที่ 16 มกราคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล โดยผู้อำนวยการสถาพร วิสามารถ นำตัวแทนคณะครูร่วมตักบาตร เนื่องในวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่สุพรรณบุรี เขต 1 article
วันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางดลใจ จองพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน article
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้กับบุคลากร article
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอแสดงความยินกับ ผู้อำนวยการวราภรณ์ เมฆขาว ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการ article
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ร่วมจัดนิทรรศการ 10 ปี ปตท article
วันที่ 15-18 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นำนักเรียนเข้าร่วมขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี article
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง article
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นครูอัตราจ้าง article
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ร่วมกับคณะครูครู บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักเรียนจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช article
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดงานเลี้ยงส่งรองสุรีภรณ์ ไตรธรรม รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียน article
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับเด็กๆโดยได้เชิญชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย article
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมกิจกรรมรักษ์น้ำ เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยนำนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมเข้าร่วมกิจกรรม article
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ article
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ article
รับสมัครพนักงานราชการ วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2559 article
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เยี่ยมบ้านนักเรียนและนำโบว์ติดเสื้อให้กับผู้ปกครองเพื่อไว้อาลัย article
แจกโบว์ติดเสื้อให้กับคนในชุมชนโพธิ์เขียวและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อไว้อาลัย article
บุคลากรโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยกันจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ เพื่อแจกให้กับชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน article
บุคลากรโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยกันจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันธารน้ำใจ หลั่งไหลสู่เด็กพิการ (ผ้าป่าการศึกษา) และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทั้งหล article
วันที่ 27 กันยายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอขอบคุณ อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาสอนการทำผ้ามัดย้อมให้กับเด็กๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา article
กีฬาปัญญาเกมส์ ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 24-25 กันยายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง โดยมี ผอ ญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานพิธ article
วันที่ 2 ตุลาคม 2559 ขอเชิญร่วมงาน...วันธารน้ำใจเพื่อพัฒนาเด็กพิการ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี article
วันที่ 24 กันยายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขอแสดงความยินดีกับ คุณญาณกร จันทหาร ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ article
วันที่ 21 กันยายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2559 article
วันที่ 9 กันยายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นำโดย ผอ สถาพร วิสาม ารถ ร่วมงานมุฑิตาจิต ประจำปีการ 2559 สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น article
วันที่ 9 กันย ายน 2559 ร่วมงานการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการนำเสนอผลงานทางวิชกาการระดับประเทศ (InclusiveEducation in 21 century Symposium) ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น article
วันที่ 8 กันยายน 2559 แข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่จังหวัดขอนแก่น article
วันที่ 7- 8 กันยายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา" ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดสุพรรณบุรี article
วันที่ 5 กันยายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ article
วันที่ 3 กันยายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมผลิตสื่อการสอน article
วันที่ 31-1กันยายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมท่องโลกอาเซียน article
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศโครงการวิถีพอเพียง โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ หมอดินจากสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี มาสอนนักเรียนทำปุ๋ยและให้ความรู้เกษตร และคณะคุณหมอสุเทพ article
สารสนเทศ ปีการศึกษา2558 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก article
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด @ วัดหัวไผ่ article
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ฝึกปฏิบัติจริงในการซ้อมหนีไฟ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ฝึกปฏิบัติจริงในการซ้อมดับไฟประเภทต่างๆ @ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
22 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญหญานุกูล หัวหน้ากลุ่มสีม่วง : จัดการคัดตัวนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของกลุ่มสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและด้อยโอกาส กลุ่ม 1 article
วันที่ี 8 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรม "ฟังธรรม นำทางชีวิต" เทศน์มหาชาติ (มหาเวสสันดรชาดก) โดยมีนักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมนุมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ article
ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ในการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียน article
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและฝึกอาชีพระยะสั้นของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จำนวน 120 คน article
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ทีมข่าวพิเศษ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 ได้มาถ่ายทำรายการ " เด็กพิเศษ สร้างอาชีพ สร้่างรายได้" ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี การแสดงละครต่อต้านยาเสพติด และการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด article
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมรำลึกกวีเอกของโลก โดยมีบุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ และการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี article
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม article
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีกิจกรรมวาดภาพระบายสี ป้านนิทรรศการ การชมวิดิโอ การตอบปัญหาชิงรางวัล article
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมเวียนเทียนให้กับเด็กๆ เนื่องในวันวิสาขบูชา article
งานวิจัยในชั้นเรียน เกมการศึกษา / พัฒนาศักยภาพทางการพูด / เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาประเภทดาวน์ซินโดรม โดย จุมพล บุญฉ่ำ article
งบทดลองเดือน มกราคม 2560 article
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดประชุมทำแผนพัฒนาโรงเรียน ฉบับที่ 6 (2559-2561) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา article
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล โดยใช้แบบฝึกทักษะ
วันที่ 1 พ.ค. 59 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้มีการประเมินนักเรียนแรกเข้า ในปีการศึกษา 2559 article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและผู้ใหญ่ในโรงเรียน article
วันที่ 4-8 เมษายน 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดประชุมทำแผนพัฒนาโรงเรียน ฉบับที่ 6 (2559-2561) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา article
วันที่ 2 มีนาคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญญานุกูล ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก article
วันที่ 4 มีนาคม 2559 บัณฑิตน้อย article
วันที่ 3 มีนาคม 2559 พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 article
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ดูงานโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล article
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ article
วันที่ 9-11 มกราคม 2559 กิจกรรมเข้าค่ายนันทนาการ ค่ายสักทอง อำเภออ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี article
วันที่ 29-31 มกราคม 2559 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2559 (การศึกษาพิเศษ) article
วันที่ 17 มกราคม 2559 เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน ทางโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลได้จัดพิธีทำบุญ ถวายอาหารเพลพระและเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนแก่นักเรียนและบุคลากร article
วันที่ 9 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน article
วันที่ 23 ธันวาคม 2558 กีฬาสีภายในโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ประจำปีการศึกษา 2558 article
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่ 4 ท่านวันนี้ article
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ article
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดโครงการฟังธรรมนำชีวิต article
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในช่วงเช้าและกิจกรรมลอยกระทงในช่วงเย็น article
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 อบรมหลักสูตรผู้สอนงาน (Job Coach) article
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 อบรมหลักสูตรผู้สอนงาน (Job Coach) article
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 อบรมหลักสูตรผู้สอนงาน (Job Coach) article
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ประชุมผู้ปกครองและรายงานตัวนักเรียน article
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2558 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก article
แถลงข่าว 26 ตุล าคม 2558 ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในสังคม article
สอบถามราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมนักเรียนและห้องน้ำ ห้องส้วมโรงอาหารและถนน
คณะแพทย์จาก รพ.ศิริราช มาศึกษาดูงานพร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน และแวะชิมกาแฟสด School Coffee วันที่ 21 สิงหาคม 2558 article
งานเกษตรโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ และแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ตามโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 11 สิงหาคม 2558 article
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านเขียน การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2558 ณ วาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี article
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
ประชุมผู้ปกครองและรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2558 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ article
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอนอนมาตรฐาน 26 โรงครัวและถนน ค.ส.ล. article
วันที่ 28 มกราคม 2558 คณะติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงบประมาณได้มาติดตามผลการดำเนินงานที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
ทำบุญโรงเรียนครบรอบ 20 ปี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 17 มกราคม 2558 article
กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลวันที่ 9 มกราคม 2558 article
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 article
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 29 ธันวาคม 2557 article
วันที่ 5 ธันวาคม 22557 พิธีจุดเทียนชัยถวายพรพร ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
ร้านกาแฟ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
ตลาดนัดโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ทุกวันศุกร์ article
เยี่ยมบ้านนนักเรียน วันที่ 20 กันยายน 2557 article
นักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 17 สถาบันปกเกล้าร่วมมอบเงินและของใช้จำเป็นให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมห้องอาเซี่ยนวันที่ 4-5 เดือนกันยายน 2557 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 article
โครงการสามพลายสัญจรโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 24 สิงหาคม 2557 article
โครงการฝึกปฏิบัติการอัคคีภัยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 21 สิงหาคม 2557 article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 8 สิงหาคม 2557 article
กิจกรรมฟังธรรมนำทางชีวิต โดยอาจารย์ พยอม กัลยาโณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 article
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 1 มิถุนายน 2557 คุณสมชาย สุจิตต์ และคณะพี่ๆ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จากสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร มอบเงินสนับสนุนการศึกษาเด็กพิการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจำนวนเงิน 100,000 article
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 12 มิถุนายน 2557 article
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 บริษัทP&G มอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันรับมอบตัวนักเรียนเก่าและวันรับมอบตัวนักเรียนใหม่ article
วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 บริษัท kfc ได้นำเครื่องเล่นมาติดตั้งที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหารและหัวหน้าหอพักเดินตรวจความเรียบร้อยหอพัก article
12 พฤษภาคม 2557 อบรมการใช้ครุภัณฑ์ของห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-classroom article
ประเมินนักเรียนแรกเข้าวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 article
เข้าค่ายนันทนาการ วันที่ 10-12 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ article
วันที่ 21 ธันวาคม 2556 คณะศิษย์หลวงพ่อหอมวัดท่าอิฐ จัดกิจกรรม และนำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 20 ธันวามคม 2556 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้เด็กโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลได้ร่วมกิจกรรม article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมกีฬาสี วันที่ 19 ธันวาคม 2556 article
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 นายกเหล่ากาชาดมาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ article
วันที่ 4 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 กิจกรรมลอยกระทงโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
อนุบาลร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาอนุชน article
โรงเรียนสหวิทย์จัดจัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกอาสาเพื่อสังคม "ปันน้ำใจให้น้องปัญญานุกูล" article
รับมอบตัวนักเรียนวันที่ 1-2พฤศจิกายน2556 article
วันที่ 18-22 กันยายน 2556 "ขอเชิญร่วมงานสานอาชีพเด็กพิเศษไทย" พร้อมพิธีเปิดศูนย์เด็กพิเศษ (บึงลาดโพธิ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วันที่ 13 กันยายน 2556 งานสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ article
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล อบรมโครงการฝึกปฏิบัติการหนี้อัคคีภัย article
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด article
วันที่ 26 มิถุนายน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ article
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ซ้อมหนีไฟกลางวันครั้งที่ 2 article
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ 12 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ซ้อมหนีกลางวันครั้งที่ 1 article
กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 24 พฤศภาคม 2556 article
บรรยากาศวันรับมอบตัวนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2556 article
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ร่วมกิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา article
บรรยากาศร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ article
วันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทัศนศึกษานอกสถานที่งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ article
พิธีทำบุญครบรอบ ๑๘ ปี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ออกบูทสินค้าฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ อนุบาลไปทัศนศึกษาที่บึงฉวาก article
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะกูรูจี ดร.มายด์ ได้มาเลี้ยงอาหารเด็กและจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
ครูและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร article
กิจกรรมวันพ่อโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมวันลอยกระทง article
30 กันยายน 2555 กิจกรรมผ้าป่าโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2555 article
วันซ้อมหนีไฟ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล article
วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๕ article
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด article
กิจกรรมวันสุนทรภู่ article
ประเมินนักเรียน article
ความภาคภูมิใจ article
ชัยชนะที่ได้รับ article
ขอพรปีใหม่ article
สวัสดีปีใหม่ article
วันพ่อแห่งชาติ ปี 2554 article
งานสัปดาห์ห้องสมุด article
วันลอยกระทง article
วันแม่แห่งชาติ article
SINGAPORE SPORTS SCHOOL
ระลึกถึงสุนทรภู่
ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
📸 ประมวลภาพการเรียนการสอน 👉👉งานส่งเสริมด้านดนตรี โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning : ABL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้Copyright © 2010 All Rights Reserved.