ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


มฐ.3 ระดับปฐมวัย

 

 

โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
3.5 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือเด็ก ที่มีความจำเป็นพิเศษ 
 ครูผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 3 ระดับปฐมวัย      ครูวาสิฎฐี   มูลสุวรรณ (ผู้กรอกข้อมูล)
ระดับคุณภาพ  1 = กำลังพัฒนา ,  2 = ปานกลาง , 3 = ดี , 4 = ดีเลิศ , 5 = ยอดเยี่ยม
คลิกเพื่อกรอกข้อมูล
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT1IqRcmpfoLzyGjwqBlGQjUot6ByQU5BoH6Bjt1xNBOEswA/viewform

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.