ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


มฐ.3 ระดับปฐมวัย

 

ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
3.5 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือเด็ก ที่มีความจำเป็นพิเศษ 
 ครูผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 3 ระดับปฐมวัน      ครูวาสิฎฐี   มูลสุวรรณ (ผู้กรอกข้อมูล)
ระดับคุณภาพ  1 = กำลังพัฒนา ,  2 = ปานกลาง , 3 = ดี , 4 = ดีเลิศ , 5 = ยอดเยี่ยม

 


ปีการศึกษา :
ผูัสอน :
ประเด็นพิจารณา (3.1) :
ประเด็นพิจารณา (3.2) :
ประเด็นพิจารณา (3.3) :
ประเด็นพิจารณา (3.4) :
ประเด็นพิจารณา (3.5) :
วัน เดือน ปี (กรอกข้อมูล) :  *


Copyright © 2010 All Rights Reserved.