ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


มฐ.2 ระดับปฐมวัย

 

ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
 ครูผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 ระดับปฐมวัย      ครูวรรณพิมพ์  หนูมงกุฏ (ผู้กรอกข้อมูล)
ระดับคุณภาพ  1 = กำลังพัฒนา ,  2 = ปานกลาง , 3 = ดี , 4 = ดีเลิศ , 5 = ยอดเยี่ยม

 


ปีการศึกษา :
ประเด็นพิจารณา (2.1) :
ประเด็นพิจารณา (2.2) :
ประเด็นพิจารณา (2.3) :
ประเด็นพิจารณา (2.4) :
ประเด็นพิจารณา (2.5) :
ประเด็นพิจารณา (2.6) :
วัน เดือน ปี (กรอกข้อมูล) :  *


Copyright © 2010 All Rights Reserved.