ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


มฐ.2 ระดับปฐมวัย

 

 

โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
 ครูผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 ระดับปฐมวัย      ครูวรรณพิมพ์  หนูมงกุฏ (ผู้กรอกข้อมูล)
ระดับคุณภาพ  1 = กำลังพัฒนา ,  2 = ปานกลาง , 3 = ดี , 4 = ดีเลิศ , 5 = ยอดเยี่ยม
คลิกเพื่อกรอกข้อมูล
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaJ8Cy2VYH4VVt1TZmxrDQwgGJJXLDuzKErXTccFAhtBhnlQ/viewform

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.