ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


มฐ.1 ระดับปฐมวัย

 

ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
1.5 มีพัฒนาการที่พร้อมสำหรับการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 
 ครูผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1 ระดับปฐมวัย      ครูธัญญ์รวี   วิถีเทพ / ครูประจำชั้น
ระดับคุณภาพ  1 = กำลังพัฒนา ,  2 = ปานกลาง , 3 = ดี , 4 = ดีเลิศ , 5 = ยอดเยี่ยม

 


ปีการศึกษา :
ครูประจำชั้น (ชื่อ-สกุล) :
ระดับชั้นเรียน :
ห้องเรียน :
คำนำหน้าชื่อนักเรียน :
ชื่อ-สกุล (นักเรียน ตัวอย่าง ด.ช. ตั้งใจ ได้ดี) :  *
ประเด็นพิจารณา (1.1) :
ประเด็นพิจารณา (1.2) :
ประเด็นพิจารณา (1.3) :
ประเด็นพิจารณา (1.4) :
ประเด็นพิจารณา (1.5) :
วัน เดือน ปี (กรอกข้อมูล) :  *


Copyright © 2010 All Rights Reserved.