ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


มฐ.1 ระดับปฐมวัย

 

 

โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
1.5 มีพัฒนาการที่พร้อมสำหรับการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 
 ครูผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1 ระดับปฐมวัย      ครูธัญญ์รวี   วิถีเทพ / ครูประจำชั้น (กรอกข้อมูล)
ระดับคุณภาพ  1 = กำลังพัฒนา ,  2 = ปานกลาง , 3 = ดี , 4 = ดีเลิศ , 5 = ยอดเยี่ยม
คลิกเพื่อกรอกข้อมูล 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJPs7giRYnawWZxkLjPEWqG3el3vJNoHqYPWSaXja6PMZitw/viewform

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.