ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


มฐ. 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.6 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ที่มีความจำเป็นพิเศษ
 ครูผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ครูวิไลรัตน์  นาคสิงห์ (ผู้กรอกข้อมูล)
ระดับคุณภาพ  1 = กำลังพัฒนา ,  2 = ปานกลาง , 3 = ดี , 4 = ดีเลิศ , 5 = ยอดเยี่ยม
คลิกเพื่อกรอกข้อมูล
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZNVsvhuvSlvONtYO4j1SbElNMAR9UkR5TO27r0xKS_EiXtA/viewform

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.