ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


มฐ.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพทางการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2.7 หน่วยงาน องค์กร ชุมชนให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
 ครูผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ครูธมลวรรณ  ใจไหว (ผู้กรอกข้อมูล)
ระดับคุณภาพ  1 = กำลังพัฒนา ,  2 = ปานกลาง , 3 = ดี , 4 = ดีเลิศ , 5 = ยอดเยี่ยม

 


ปีการศึกษา :
ประเด็นพิจารณา (2.1) :
ประเด็นพิจารณา (2.2) :
ประเด็นพิจารณา (2.3) :
ประเด็นพิจารณา (2.4) :
ประเด็นพิจารณา (2.5) :
ประเด็นพิจารณา (2.6) :
ประเด็นพิจารณา (2.7) :
วัน เดือน ปี (กรอกข้อมูล) :  *


Copyright © 2010 All Rights Reserved.