ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


มฐ. 1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพทางการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.1.7 มีความสามารถทางด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.1 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2.1.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
2.1.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
2.1.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสาธารณะ
 ครูผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ครูรัตนา แหล่งหล้า / ครูประจำชั้น
ระดับคุณภาพ  1 = กำลังพัฒนา ,  2 = ปานกลาง , 3 = ดี , 4 = ดีเลิศ , 5 = ยอดเยี่ยม

 


ปีการศึกษา :
ครูประจำชั้น (ชื่อ-สกุล) :
ระดับชั้นเรียน :
ห้องเรียน :
คำนำหน้าชื่อนักเรียน :
ชื่อ-สกุลนักเรียน (ตัวอย่าง ตั้งใจ ได้ดี) :  *
ประเด็นพิจารณา (1.1.1) :
ประเด็นพิจารณา (1.1.2) :
ประเด็นพิจารณา (1.1.3) :
ประเด็นพิจารณา (1.1.4) :
ประเด็นพิจารณา (1.1.5) :
ประเด็นพิจารณา (1.1.6) :
ประเด็นพิจารณา (1.1.7) :
ประเด็นพิจารณา (2.1.1) :
ประเด็นพิจารณา (2.1.2) :
ประเด็นพิจารณา (2.1.3) :
ประเด็นพิจารณา (2.1.4) :
วัน เดือน ปี (กรอกข้อมูล) :  *






Copyright © 2010 All Rights Reserved.