ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


รับสมัครนักเรียนออนไลน์

 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

รับสมัครนักเรียนออนไลน์  ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

 

 


ระดับชั้นที่สมัครเรียน :
คำนำหน้าชื่อ (นักเรียน) :
ชื่อ-สกุล (นักเรียน) :  *
วัน/เดือน/ปี เกิด (นักเรียน) :  *
อายุ (นักเรียน) :
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (13 หลัก) :  *
อัพโหลดไฟล์บัตรประจำตัวคนพิการ ต้องเป็น .jpg หรือ .png เท่านั้น :  *
ประเภทของคนพิการของนักเรียน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ) : 1.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3.บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
4.บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
5.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
6.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
7.บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
8. บุคคลออทิสติก
9. บุคคลพิการซ้อน
โรคประจำตัวของนักเรียน :
คำนำหน้าชื่อ (บิดา) :  *
ชื่อ-สกุล (บิดา) :  *
อาชีพ (บิดา) :
เบอร์โทรศัพท์ (บิดา) :
คำนำหน้าชื่อ (มารดา) :  *
ชื่อ-สกุล (มารดา) :  *
อาชีพ (มารดา) :
เบอร์โทรศัพท์ (มารดา) :
คำนำหน้าชื่อ (ผู้ปกครอง) :  *
ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง) :  *
ความสัมพัธ์ผู้ปกครองกับนักเรียน :
อาชีพของผู้ปกครอง :
เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ปกครอง) :
ID Line :
E-mail :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก :  *
ผู้กรอกใบสมัคร :  *
วัน/เดือน/ปี (สมัครเรียน) :  *


Copyright © 2010 All Rights Reserved.