ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


รับสมัครนักเรียนออนไลน์ พ.ศ. 2565
 
ระบบสารสนเทศรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
รับสมัครนักเรียนออนไลน์  ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 


ระดับชั้นที่สมัครเรียน :
คำนำหน้าชื่อ (นักเรียน) :
ชื่อ-สกุลนักเรียน (ภาษาไทย) :  *
ชื่อ-สกุลนักเรียน (ภาษาอังกฤษ) :
วัน-เดือน-ปี เกิด(นักเรียน) **-**-**** :  *
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
ศาสนา :
หมู่โลหิต :
อายุ (นักเรียน) :
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (13 หลัก) :  *
บัตรประจำตัวคนพิการ ไฟล์ต้อง ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 KB :
ประเภทของคนพิการของนักเรียน (บัตรคนพิการ) : 1.ความพิการทางการเห็น
2.ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
3.ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4.ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5.ความพิการทางสติปัญญา
6.ความพิการทางการเรียนรู้
7.ความพิการทางออทิสติก
โรคประจำตัวของนักเรียน :
สภาพปัญหาเบื้องต้นของนักเรียน :
ชื่อ / ที่อยู่ / จังหวัด สถานศึกษาเดิม (ถ้ามี) :
คำนำหน้าชื่อ (บิดา) :  *
ชื่อ-สกุล (บิดา) :  *
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา (13 หลัก) :
วัน-เดือน-ปี เกิด(บิดา) **-**-**** :
อาชีพ (บิดา) :
รายได้บิดา (บาท/เดือน) :
เบอร์โทรศัพท์ (บิดา) :
คำนำหน้าชื่อ (มารดา) :  *
ชื่อ-สกุล (มารดา) :  *
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา (13 หลัก) :
วัน-เดือน-ปี เกิด(มารดา) **-**-**** :
อาชีพ (มารดา) :
รายได้มารดา (บาท/เดือน) :
เบอร์โทรศัพท์ (มารดา) :
สถานะภาพของ (บิดา-มารดา) : อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่
หย่าร้างกัน
บิดาถึงแก่กรรม
มารดาถึงแก่กรรม
บิดา-มารดา มีบุตรด้วยกันกี่ (คน) :
บิดา-มารดา มีบุตร (ชาย) กี่คน :
บิดา-มารดา มีบุตร (หญิง) กี่คน :
นักเรียนเป็นบุตรของท่าน (คนที่เท่าไร) :
คำนำหน้าชื่อ (ผู้ปกครอง) :  *
ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง) :  *
ความสัมพัธ์ผู้ปกครองกับนักเรียน :
อาชีพของผู้ปกครอง :
เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ปกครอง) :
ID Line :
E-mail :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก :  *
ผู้กรอกใบสมัคร :  *
วัน/เดือน/ปี (สมัครเรียน) :  *
ครูรับสมัครนักเรียน :
ครูรับสมัครนักเรียน/ครูผู้ดูแลระบบ :
ข้อมูลเพิ่มเติม : บัตรคนพิการ /อื่นๆ / ส่งทางอีเมล นี้ :






Copyright © 2010 All Rights Reserved.