ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


สมัครเรียนโดยช่องทางเว็บไซต์
 
ระบบสารสนเทศรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567   ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2567
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
รับสมัคร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (อายุ 6 ปี ย่างเข้า 7 ปี ถึง 12 ปี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 (อายุ 13 - 18 ปี)
คุณสมบัติ
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2. อายุ 6 ปี ย่างเข้า 7 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปี
3. ไม่มีโรคติดต่อที่เป็นอันตรายร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้
5. มีหลักฐานการศึกษาที่จำเป็น (กรณีศึกษาต่อหรือย้ายโรงเรียน)
หมายเหตุ : คำว่า "ย่าง" หมายความว่า เด็กที่เกิดระหว่าง 1 เดือนมกราคม ถึง 31 ธันวาคม
(อายุ 6 ปี ย่างเข้าปีที่ 7  หมายถึง อายุ 6 ปี 1 วัน เป็นต้น  อายุเกิน 6 ปี มา 1 วัน ก็ ย่างเข้า อายุ 7 ปี แล้ว)
เช่น เด็กชาย ก เกิดปี พ.ศ. 2560 จะเข้าโรงเรียนปีใดตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ ( พ.ศ. 2560  + 7  = พ.ศ. 2567 )
* การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้นับตามปีปฎิทิน
หากเด็กอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปีนั้น
หลักฐานประกอบการสมัครเข้าเรียน
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด)  จำนวน  1  ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง)  จำนวน คนละ  1  ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง)  จำนวน คนละ  1  ฉบับ
4. สำเนาบัตรคนพิการ  จำนวน  2  ฉบับ
5. สำเนาเอกสารรับรองความพิการ  จำนวน  1  ฉบับ
6. สำเนาใบวัดระดับสติปัญญา (IQ)  จำนวน  1  ฉบับ
7. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน  3  ใบ
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ
9. หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม
    9.1 หนังสื่อรับรองจากโรงเรียนเดิม  จำนวน  1  ฉบับ
    9.2 สำเนา ปพ.1 (เอกสารระบุผลการเรียนของนักเรียน)  จำนวน  1  ฉบับ 
 
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
75 หมู่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร. 035-454098
 
ครูประทีบ พันธ์ุขะวงษ์   รับผิดชอบการรับสมัครนักเรียน  โทร. 097-2641987
ครูมานพ จงใจ     รับผิดชอบดูแลระบบการรับสมัครนักเรียน  โทร. 095-1972596
 

 


ปีการศึกษาที่สมัครเรียน :
ระดับชั้นที่สมัครเรียน :
คำนำหน้าชื่อ (นักเรียน) :
ชื่อ-สกุลนักเรียน (ภาษาไทย) :  *
ชื่อ-สกุลนักเรียน (ภาษาอังกฤษ) :
วัน-เดือน-ปี เกิด(นักเรียน) **-**-**** :  *
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
ศาสนา :
หมู่โลหิต :
อายุ (นักเรียน) :
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (13 หลัก) :  *
บัตรประจำตัวคนพิการ ไฟล์ต้อง ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 KB :
ประเภทของคนพิการของนักเรียน (บัตรคนพิการ) : 1.ความพิการทางการเห็น
2.ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
3.ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4.ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5.ความพิการทางสติปัญญา
6.ความพิการทางการเรียนรู้
7.ความพิการทางออทิสติก
โรคประจำตัวของนักเรียน :
สภาพปัญหาเบื้องต้นของนักเรียน :
ชื่อ / ที่อยู่ / จังหวัด สถานศึกษาเดิม (ถ้ามี) :
คำนำหน้าชื่อ (บิดา) :  *
ชื่อ-สกุล (บิดา) :  *
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา (13 หลัก) :
วัน-เดือน-ปี เกิด(บิดา) **-**-**** :
อาชีพ (บิดา) :
รายได้บิดา (บาท/เดือน) :
เบอร์โทรศัพท์ (บิดา) :
คำนำหน้าชื่อ (มารดา) :  *
ชื่อ-สกุล (มารดา) :  *
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา (13 หลัก) :
วัน-เดือน-ปี เกิด(มารดา) **-**-**** :
อาชีพ (มารดา) :
รายได้มารดา (บาท/เดือน) :
เบอร์โทรศัพท์ (มารดา) :
สถานะภาพของ (บิดา-มารดา) : อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่
หย่าร้างกัน
บิดาถึงแก่กรรม
มารดาถึงแก่กรรม
บิดา-มารดา มีบุตรด้วยกันกี่ (คน) :
บิดา-มารดา มีบุตร (ชาย) กี่คน :
บิดา-มารดา มีบุตร (หญิง) กี่คน :
นักเรียนเป็นบุตรของท่าน (คนที่เท่าไร) :
คำนำหน้าชื่อ (ผู้ปกครอง) :  *
ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง) :  *
ความสัมพัธ์ผู้ปกครองกับนักเรียน :
อาชีพของผู้ปกครอง :
เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ปกครอง) :
ID Line :
E-mail :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก :  *
ข้อมูลเพิ่มเติม : บัตรคนพิการ /อื่นๆ / ส่งทางอีเมล นี้ :
ผู้กรอกใบสมัคร :  *
วัน/เดือน/ปี (สมัครเรียน) :  *
ครูรับสมัครนักเรียน :
ครูรับสมัครนักเรียน/ครูผู้ดูแลระบบ :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.