ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


VTR การประเมินคุณภาพฯ:ตรวจเยี่ยม Online
ระบบโปรแกรม SET
ห้องเรียน ON-DEMAND
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
ระบบสารสนเทศพัฒนาบุคลากร
ลงเวลาทำงานออนไลน์
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


รับสมัครนักเรียนออนไลน์ พ.ศ. 2565

 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

รับสมัครนักเรียนออนไลน์  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

 

 


ระดับชั้นที่สมัครเรียน :
คำนำหน้าชื่อ (นักเรียน) :
ชื่อ-สกุลนักเรียน (ภาษาไทย) :  *
ชื่อ-สกุลนักเรียน (ภาษาอังกฤษ) :
วัน-เดือน-ปี เกิด(นักเรียน) **-**-**** :  *
อายุ (นักเรียน) :
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (13 หลัก) :  *
อัพโหลดไฟล์บัตรประจำตัวคนพิการ ต้องเป็น .jpg หรือ .png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 KB :  *
ประเภทของคนพิการของนักเรียน ตามบัตรประจำตัวคนพิการ(สามารถเลือกได้มาก
กว่า 1 ) :
1.ความพิการทางการเห็น
2.ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
3.ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4.ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5.ความพิการทางสติปัญญา
6.ความพิการทางการเรียนรู้
7.ความพิการทางออทิสติก
โรคประจำตัวของนักเรียน :
คำนำหน้าชื่อ (บิดา) :  *
ชื่อ-สกุล (บิดา) :  *
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา (13 หลัก) :
วัน-เดือน-ปี เกิด(บิดา) **-**-**** :
อาชีพ (บิดา) :
เบอร์โทรศัพท์ (บิดา) :
คำนำหน้าชื่อ (มารดา) :  *
ชื่อ-สกุล (มารดา) :  *
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา (13 หลัก) :
วัน-เดือน-ปี เกิด(มารดา) **-**-**** :
อาชีพ (มารดา) :
เบอร์โทรศัพท์ (มารดา) :
คำนำหน้าชื่อ (ผู้ปกครอง) :  *
ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง) :  *
ความสัมพัธ์ผู้ปกครองกับนักเรียน :
อาชีพของผู้ปกครอง :
เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ปกครอง) :
ID Line :
E-mail :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก :  *
ผู้กรอกใบสมัคร :  *
วัน/เดือน/ปี (สมัครเรียน) :  *
ครูรับสมัครนักเรียน :
ครูผู้ดูแลระบบ/รับสมัครนักเรียน :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.