ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


บันทึกการอบรม/ดูงาน/สัมมนาฯ

 การอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม  และเป็นวิทยากร พัฒนาบุคคลากร 


ปีการศึกษา :
ประเภทบุคลากร :
วัน เดือน ปี (เริ่มต้น) :  *
วัน เดือน ปี (สิ้นสุด) :  *
ประเภทการอบรมพัฒนาบุคลากร :
ชื่อ - สกุล (ผู้อบรม สัมมนา ฯลฯ) :  *
ชื่อหลักสูตร :  *
รุ่นที่ :
จำนวนชั่วโมง :
หน่วยงานที่จัด :  *
สถานที่จัด :
ไฟล์เกียรติบัตร (นามสกุล) .jpg,.gif,.png หรือ bmp เท่านั้น :  *
เลขที่ หรือ เลขทะเบียนเกียรติบัตร :
ได้รับรางวัล :
การพัฒนา : ผู้เรียน
ภาระงาน
หมายเหตุ :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.