ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ระบบโปรแกรม SET
น้ำดื่มขุนไกร
งานเกษตรกรรม
งานคาร์แคร์
คอนเฟรกคาราเมล
งานภาพนูนต่ำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี


ประกาศรับสมัครนักเรียน พ.ศ.2567
 
ระบบสารสนเทศรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567  ตั้งแต่บัดนี้ -  2 มีนาคม พ.ศ. 2567
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
รับสมัคร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (อายุ 6 ปี ย่างเข้า 7 ปี ถึง 12 ปี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 (อายุ 13 - 18 ปี)
คุณสมบัติ
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2. อายุ 6 ปี ย่างเข้า 7 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปี
3. ไม่มีโรคติดต่อที่เป็นอันตรายร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้
5. มีหลักฐานการศึกษาที่จำเป็น (กรณีศึกษาต่อหรือย้ายโรงเรียน)
หมายเหตุ : คำว่า "ย่าง" หมายความว่า เด็กที่เกิดระหว่าง 1 เดือนมกราคม ถึง 31 ธันวาคม
(อายุ 6 ปี ย่างเข้าปีที่ 7  หมายถึง อายุ 6 ปี 1 วัน เป็นต้น  อายุเกิน 6 ปี มา 1 วัน ก็ ย่างเข้า อายุ 7 ปี แล้ว)
เช่น เด็กชาย ก เกิดปี พ.ศ. 2560 จะเข้าโรงเรียนปีใดตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ ( พ.ศ. 2560  + 7  = พ.ศ. 2567 )
* การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้นับตามปีปฎิทิน
หากเด็กอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปีนั้น
หลักฐานประกอบการสมัครเข้าเรียน
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด)  จำนวน  1  ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง)  จำนวน คนละ  1  ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง)  จำนวน คนละ  1  ฉบับ
4. สำเนาบัตรคนพิการ  จำนวน  2  ฉบับ
5. สำเนาเอกสารรับรองความพิการ  จำนวน  1  ฉบับ
6. สำเนาใบวัดระดับสติปัญญา (IQ)  จำนวน  1  ฉบับ
7. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน  3  ใบ
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ
9. หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม
    9.1 หนังสื่อรับรองจากโรงเรียนเดิม  จำนวน  1  ฉบับ
    9.2 สำเนา ปพ.1 (เอกสารระบุผลการเรียนของนักเรียน)  จำนวน  1  ฉบับ 
 
 
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
75 หมู่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร. 035-454098
 
ครูประทีบ พันธ์ุขะวงษ์   รับผิดชอบการรับสมัครนักเรียน  โทร. 097-2641987
ครูมานพ จงใจ     รับผิดชอบดูแลระบบการรับสมัครนักเรียน  โทร. 095-1972596

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

  

ช่องทางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

คลิก  คลิก
ช่องทางที่ 1 ช่องทางที่ 2 ช่องทางที่ 3

 

โปรดเลือกช่องทางรับสมัครนักเรียน (คลิก หรือ สแกน คิวอาร์โค้ด)Copyright © 2010 All Rights Reserved.